Zaproszenie do składania propozycji zadań priorytetowych

06.09.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Zaproszenie do składania propozycji zadań priorytetowych

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy Miasta Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

 

W związku z tym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Łęczyca i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2020 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570) o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.

Propozycje należy składać na załączonym formularzu pn. „Zgłoszenie propozycji zadania priorytetowego” w terminie do 23 września 2019 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (na adres: emarciniak@leczyca.info.pl) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu „Programu współpracy Miasta Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Łęczycy zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr III/22/10 Rady Miasta Łęczyca z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów akta prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Jednocześnie informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w programie.

Załączniki