Zapraszamy na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Łęczycy

07.02.2020
autor: UM Łęczyca (ws)
Zapraszamy na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) zapraszam na XXVI sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 16.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 roku.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2019 roku.
 6. Informacja dotycząca działań podejmowanych przez szkoły miejskie w okresie ferii zimowych w styczniu 2020 r.
 7. Omówienie harmonogramu zaplanowanych robót budowlano-remontowych ulic, chodników i placów przez JB Zieleń Miejska w Łęczycy zgodnie z budżetem Miasta Łęczyca na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
  Nr XXI/126/2019 z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łęczyca na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 r.
 12. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Domagała