XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

26.06.2020
autor: UM Łęczyca (mk2)
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zapraszam na XXXII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz.  16:00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie Koncepcji rozwoju gospodarki turystycznej dla Miasta Łęczyca na lata
  2020-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie petycji z dnia 02 kwietnia 2020 roku w zakresie postulatu zmiany przepisów prawa miejscowego dotyczącego wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łęczyca, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na
  2020 r.-projekt nr 1.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na
  2020 r.-projekt nr 2.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/141/2019 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2020-2026.
 15. Zamknięcie sesji.

W przypadku pytań dotyczących porządku obrad proszę zwracać się do Biura Rady w formie mailowej bądź telefonicznej, co następnie zostanie odczytane na sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała