XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

24.03.2020
autor: UM Łęczyca (mk2)
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) zapraszam na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 26 marca 2020 roku (czwartek) o godz.  16:35, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Planowania i Budżetu za rok 2019.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Sportu i Rekreacji za rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Gospodarki i Mienia za rok 2019.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy za 2019 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Muzeum w Łęczycy za 2019 r.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Kultury w Łęczycy za 2019 r.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy za 2019 r.
 14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za
  2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXV/427/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczyca.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 października 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XVII/100/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęczycy działającego na rzecz działania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania apelu do Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
 19. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Zespołu Dzielnicowych w Łęczycy w 2019 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mieście Łęczyca na 2020 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XXI/171/2008 Rady Miasta Łęczyca z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie miasta Łęczycy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łęczyca i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 rok.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale
  Nr XXIV/141/2019 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2020-2026.
 26. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 27. Zamknięcie sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała

 • Zalecamy, aby najbliższe posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej oglądać w transmisji on-line. Na posiedzeniach obecni będą przedstawiciele władz miasta Łęczyca, radni oraz kierownicy wydziałów, których dotyczą punkty obrad. Rekomendacja ta dyktowana jest troską o zdrowie i chęcią zminimalizowania ryzyka zakażenia. Transmisję obrad można oglądać pod linkiem – https://leczyca.info.pl/urzad-miasta/kamera-on-line/