XXV Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

20.01.2020
autor: UM Łęczyca (ws)
XXV Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 16:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki i Mienia, Komisji Sportu i Rekreacji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania i Budżetu na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łęczycy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Łęczyca na cele związane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 10. Informacja na temat planowanych działań promocyjnych Miasta – kalendarz imprez na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/125/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.
 13. Informacja na temat nagród i stypendiów sportowych przyznanych przez Burmistrza Miasta za osiągnięte wyniki w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
  w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/141/2019 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2020-2026.
 16. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Domagała