XII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

14.05.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
XII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 2 i art. 29a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) zapraszam na XII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 16³°, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łęczyca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/07 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kortów tenisowych w Łęczycy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Łęczyca.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX/62/2019 z dnia 28.03.2019 w sprawie uchwalenia WPF Miasta Łęczyca na lata 2019-2027
 10. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 11. Przyjęcie sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018.
 12. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała