Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

14.02.2020
autor: UM Łęczyca (mk)
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

W oparciu o art. 18a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Burmistrz Miasta Łęczyca unieważnia konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

W związku z tym, iż nie została złożona żadna oferta, konkurs zostaje unieważniony.

Załączniki