Szanowni Mieszkańcy Łęczycy

11.10.2017
autor: UM Łęczyca
Szanowni Mieszkańcy Łęczycy
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy Nr LV/318/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku od dnia 3 października 2017 roku zmieniły się w naszym mieście dwie nazwy ulic:
– dotychczasowa nazwa ulicy „Związku Walki Młodych” została zmieniona na nazwę „Związku Walki Zbrojnej”
– dotychczasowa nazwa ulicy Hanki Sawickiej” została zmieniona na nazwę „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U z 2016 roku poz. 744 ze zm.) pisma oraz postępowania sądowe, administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.