Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy

23.09.2021
autor: UM Łęczyca (mk)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w dniach od 23.09.2021 roku do 14.10.2021 roku ponownie został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy” obejmujący obszary wskazane na załączniku graficznym oznaczone numerami od 1 do 7. Z  projektem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, pokój 43 (tel: 24  721 03 29), w godzinach pracy urzędu (od pn. do śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00,  pt 7.30-14.30).

Projekt zmiany studium dotyczący obszarów wskazanych na załączniku graficznym oznaczonych numerami od 1 – do 7 zamieszczony jest na stronie internetowej  www.leczyca.info.pl oraz w poniższych załącznikach. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy odbędzie się w dniu 8.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, (sala kancelaryjna) o godz. 14.00.

Uwagi do wyłożonego projektu zmiany studium można składać do Burmistrza Miasta Łęczycy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@leczyca.info.pl, lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do 05 listopada 2021 r.

Załączniki