Oferta Miasta

OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA ŁĘCZYCA 
Marzec 2014

Łęczyca – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, przy łączącej północ z południem drodze krajowej nr 1. Miasto rozciąga się na pograniczu Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolskiej nad Bzurą (lewym dopływem Wisły), a dokładnie przy ujściu doliny Bzury do pradoliny warszawsko-berlińskiej.

Miasto Łęczyca stanowi siedzibę zarówno władz powiatu łęczyckiego, jak i gminy miejskiej Łęczyca. Ze względu na unikalną kilkusetletnią tradycję miasta, Łęczyca nazywana jest miastem królewskim. Gmina Miasto Łęczyca pod względem administracyjnym ma status gminy miejskiej otoczonej gminami wiejskimi.

Według danych z 31 grudnia 2013 miasto liczy 14 650 mieszkańców.

Łęczyca ma obszar 8,95 km², w tym:
• użytki rolne: 58%
• użytki leśne: 0,1%
Miasto stanowi 1,16% powierzchni powiatu łęczyckiego.

Misja Gminy Miasto Łęczyca
„Sposobem osiągnięcia określonego stanu docelowego – wizji, jest wykorzystanie potencjału historycznego i rekreacyjnego oraz centralnego położenia Łęczycy do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta”

W celu realizacji wizji i misji Miasta, zdefiniowany został katalog kluczowych dla jej rozwoju celów.

1. Rozwój turystyki
Rozwój turystyki historycznej
Rozwój turystyki rekreacyjno – sportowej
Rozwój bazy noclegowej
Rozwój Infrastruktury konferencyjno – kongresowej

2. Rozwój przedsiębiorczości
Promocja regionu oraz rozwój informacji turystycznej
Promocja przedsiębiorczości
Przyciąganie inwestorów
Rozwój infrastruktury związanej branżą owocowo-warzywną

3. Poprawa jakości życia mieszkańców
Rozwój infrastruktury transportowej
Poprawa jakości i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku
Rozwój i modernizacja infrastruktury kulturalnej
Poprawa bezpieczeństwa
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Gospodarka odpadami

Głównymi celem strategicznym rozwoju Miasta Łęczyca w latach 2013 – 2020 będzie rozwój turystyki polegający na wykorzystaniu zarówno bogactwa historyczno – kulturowego, jak również walorów naturalnych.

Kolejny cel strategiczny – rozwój przedsiębiorczości – związany jest częściowo z rozwojem turystyki (i będzie przez niego pobudzany) oraz z wykorzystaniem potencjału przedsiębiorczości mieszkańców oraz występowania na terenie Miasta Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) – przyciąganie inwestorów.

Oba powyższe cele stanowią filary strategii Miasta i będą decydowały o jego przyszłym, dynamicznym rozwoju.

Ostatni cel strategiczny ukierunkowany jest na likwidowanie barier i ograniczeń głownie poprzez rozwój infrastruktury lokalnej. Cel ten stanowi fundament strategii i decyduje o zachowaniu zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego.

Elementami wyróżniającymi Miasto, które mogą warunkować jej przyszły, dynamiczny rozwój, jest bogactwo historyczno – kulturowe występujące na obszarze Miasta Łęczyca jak również w jego najbliższej okolicy oraz korzystna lokalizacja na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i drogi 703 oraz w pobliżu autostrady A2. Dodatkowo na terenie Miasta zlokalizowana jest podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co korzystnie wpływa na jego atrakcyjność inwestycyjną.

Sytuacja gospodarcza Miasta Łęczyca, biorąc pod uwagę wysokość dochodów własnych budżetu Miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2010, plasowała Łęczycę na pierwszym miejscu w powiecie. Główną kategorią dochodów Miasta jest podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Natomiast po stronie wydatków, w 2010 r. ich główną kategorię stanowiły wydatki na oświatę.

Korzystna lokalizacja Miasta Łęczyca w centrum Polski i niedalekiej odległości od znaczących szlaków komunikacyjnych oraz lokalizacja na jej terenie podstrefy ŁSSE może w przyszłości zadecydować o przyciąganiu na teren Miasta nowych inwestycji.

Zadania inwestycyjne 

„Przebudowa i modernizacja ul. Bitwy nad Bzurą w Łęczycy” – 2008-2010 – przebudowa kanalizacji sanitarnej, remont kanalizacji deszczowej wraz z separatorami, przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikami i miejscami postojowymi

„Rewitalizacja Łęczyckiej Starówki – kontynuacja poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego i modernizację ulic” – 2008-2009 – wykonano modernizację nawierzchni z kostki granitowej wraz z chodnikami na ulicach: Poznańskiej, Grodzkiej, Żydowskiej, 18-go Stycznia, wybudowano kanalizację deszczową w ul. Pocztowej, Żydowskiej, 18-go Stycznia, Kościelnej oraz grodzkiej; w parku miejskim wykonano przebudowę mostków, uliczek parkowych, odbudowano altanę, wykonano instalację do nawadniania parku, oświetlenie uliczek, elementy małej architektury, wykonane przyłącze wodne do parku.

„Modernizacja systemu grzewczego na terenie Starówki w Łęczycy” – 2008-2009 – wykonano termomodernizację 37 budynków mieszkalnych – roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej o drzwiowej, docieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych, instalacja centralnego ogrzewania.

„Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” – 2008-2009 – prace budowlane związane z budową kompleksu, wykonanie nawierzchni boisk, ogrodzenia i oświetlenia kompleksu, budowa zaplecza sanitarno0szatniowego, wykonanie chodnika przy obiekcie.

„Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca – ul. Szpitalna” – 2009- remont ulicy Szpitalnej polegający na budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami.

„Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca – ul. Dworcowa” – 2010- przebudowa nawierzchni ulicy wraz z chodnikami i miejscami postojowymi, przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

„Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Łęczycy” – roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku Przedszkola – 2010.

„Modernizacja instalacji cieplnej w budynku Przedszkola nr 4 w Łęczycy” – wykonano instalację c.o, przyłącze cieplne, węzeł cieplny oraz instalacje ciepłej wody – 2010.

„Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta” – 2011r.-2013r.
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Łęczyckiej Starówki.
W ramach projektu zaplanowano następujące zadania do realizacji:
– prace restauratorskie murów Zamku Królewskiego
– prace restauratorskie dachu Zamku Królewskiego
– przebudowa ul. Panieńskiej
– przebudowa ul. Ozorkowskiej (na odcinku od ul. Belwederskiej do Pl. Kościuszki)
– przebudowa ul. Wodnej
– przebudowa ul. Kowalskiej
– przebudowa Pl. Kościuszki (parking i chodniki)
– zakup i montaż małej architektury
– budowa toalety miejskiej
– budowa systemu monitoringu

„Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego” – 2012r. –2013r.
Realizacja projektu obejmuje:
1. Organizację wydarzenia cyklicznego – „Jeden dzień w Łęczycy z Diabłem Borutą – godz. 11.11”
2. Wydawnictwa promocyjne
3. Promocję marki w mediach
4. Zakup gadżetów promocyjnych
5. Organizację imprez promujących markę: Sejmik Staropolski i Łęczyca W Barwach Jesieni
6. Zakup urządzeń promocyjnych

„Budowa drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w Łęczycy”- 2012r. –2013r.
Przedmiotem niniejszego projektu jest uzupełnienie uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łęczycy.
Realizacja projektu obejmuje:
1. Prace studyjno-koncepcyjne – opracowanie koncepcji odwodnienia terenów inwestycyjnych
2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – budowa drogi wewnętrznej o długości 306,78 m pełniącej funkcję drogi dojazdowej do działek inwestycyjnych na terenie ŁSSE w Łęczycy. Droga stanowić będzie przedłużenie istniejącej drogi wewnętrznej stanowiącej odgałęzienie ulicy Lotniczej. Zakończona będzie placem manewrowym umożliwiającym zawracanie pojazdów. Odwodnienie drogi projektuje się za pomocą rowu odwadniającego włączonego do istniejącego rowu odwadniającego włączonego do cieku Czartówka. Oświetlenie drogi za pomocą lamp hybrydowych zasilanych z ogniw fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej.

„Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Łęczyca” – 2014r.
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Łęczyca.
System Informacji Przestrzennej to szeroko pojęty zbiór informacji o obiektach znajdujących się pod, na oraz nad powierzchnią ziemi, odwzorowanych w geodezyjnym układzie współrzędnych. Jest podstawową bazą wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego. W systemie zawarte będą informacje o terenie, zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, drogach i innych ważnych obiektach, takich jak: urzędy, zakłady opieki zdrowotnej, apteki, placówki edukacji, zabytki itp.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Łęczycy” – 2009-2014
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Łęczycy, a dokładnie:
Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c:
– modernizacja instalacji c.o. (płukanie instalacji c.o),
– wymiana starej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych na nowe energooszczędne o niskim współczynniku przenikania ciepła,
– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metoda lekką mokrą,
– docieplenie stropodachu.
Przedszkola nr 4 przy ul. Bitwy nad Bzurą 26:
– instalacja nowego węzła cieplnego zmieszania pompowego c.o. wraz z jednostopniowym przygotowaniem cwu., wyposażonego w automatykę pogodowo – czasową,
– wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i cwu.,
– budowa przyłącza c.o. w technologii rur preizolowanych,
– wymiana starej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych na nowe energooszczędne o niskim współczynniku przenikania ciepła,
– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metoda lekką mokrą,
– docieplenie stropodachu.
Budynek Archiwum Państwowego przy ulicy Belwederskiej 38:
– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metoda lekką mokrą,
– docieplenie stropodachu,
– budowa przyłącza c.o. w technologii rur preizolowanych,
– instalacja nowego węzła cieplnego zmieszania pompowego c.o. wyposażonego w automatykę pogodowo – czasową.

Walory gospodarcze 

Na terenie miasta działa kilkanaście dużych zakładów i firm przemysłowych zajmujących się produkcją metalową, włókienniczo-odzieżową i spożywczą. Są tu duże firmy budowlane oraz mniejsze zakłady usługowe. W Łęczycy prawie 1500 osób fizycznych prowadzi działalność gospodarczą. Dobrze rozwija się handel. Do głównych pracodawców w sferze produkcyjno-usługowej a zarazem największych i najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw zaliczyć należy:
• „Hurtap S.A,
• „Agrico S.A,
• „De Heus Sp. z o.o.,
• Łęczyckie Zakłady Górnicze ŁZG.

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje Łódzka Strefa Ekonomiczna Podstrefa Łęczyca, a której funkcjonują następujące firmy:
• Kampmann – producent urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.
• HT Lancet Sp. z o.o. – producent sprzętu dla branży medycznej i laboratoryjnej.
• Schraner AG – specjalizująca się w produkcji precyzyjnych detali z metalu, różnorakich form i elementów wagowo od kilku gram do 5 kg: dla przemysłu tekstylnego, maszynowego, lotnictwa, medycyny, transportu kolejowego oraz części do zegarków.

W Łęczycy mają siedzibę 4 banki:
– PKO Bank Polski S.A. Oddział w Łęczycy;
– Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Kutnie Filia nr 2 w Łęczycy
– Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej;
– Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Filia w Łęczycy

Drogi przechodzące przez miasto:
• droga krajowa nr 1: Gdańsk – Łęczyca – Cieszyn
• droga wojewódzka nr 703: Łowicz – Łęczyca – Poddębice
• autostrada A2 (Obwodnica Wartkowice – 12 km od Łęczycy w kierunku Poddębic trasą DW703

Łęczyca posiada stację kolejową, przez którą przebiega linia kolejowa nr 16: Bydgoszcz – Aleksandrów Kuj. – Włocławek – Kutno – Łęczyca – Łódź Kaliska

PKS w Łęczycy oferuje przewozy ponad 20 autobusami.
• Linie szkolne umożliwiają uczniom mieszkających poza Łęczycą w pobliskich wsiach (w powiecie łęczyckim) dojazd do szkół
• PKS oferuje własne połączenia między innymi do: Łodzi, Warszawy, Koła, Turku, Płocka oraz do pobliskich miast: Poddębice, Świnice Warckie, Kutno.
• Nowe trasy, na których kursują busy łączą miasta Łęczyca, Ozorków, Zgierz, Łódź.

Walory kulturowe 

Łęczyca dzięki swojemu położeniu i licznym zabytkom może stanowić atrakcję turystyczną dla zwiedzających. Dodatkowym atutem miasta jest jego bogata historia. Turyści najczęściej przyjeżdżają na cyklicznie odbywające się imprezy, z których najbardziej znaną w kraju i okolicach jest Międzynarodowy Turniej Rycerski.
Dodatkowo w mieście odbywa się szereg innych masowych imprez kulturalnych i widowiskowych:
• Dzień Dziecka (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Dom Kultury)
• Wieczór Świętojański na Zamku w Łęczycy – konkurs projektantów mody – „Złoty Guzik Boruty” (Muzeum, Dom Kultury)
• “Hubertus” – gonitwa za lisem – turniej łowiecki
• “Kolory Polski” – Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej
• “Nocnik” – przegląd piosenki turystycznej
• Jarmark Benedykta Polaka
• Obchody Bitwy nad Bzurą (Muzeum, Urząd Miasta)
• Łęczyca w barwach jesieni (Dom Kultury)
• Koncerty muzyki dawnej na Zamku w Łęczycy (Muzeum)
• Przegląd Gimnazjalnych teatrzyków językowych (Dom Kultury)
• Miting Jerzego Ponomarenko i Radosława Majewskiego (Klub MKLA)
• Majówka dla zdrowia (Młodzieżowi Liderzy Zdrowia)
• Wybory małej Miss (Dom Kultury)
• Konfrontacje artystyczne szkół (Dom Kultury)
• Pokaz potraw regionalnych (Dom Kultury)
• Wystawy i warsztaty teatralne i plastyczne (Dom Kultury, Muzeum)

Sport i rozrywka 

• Hala Sportowa nr 1
• Stadion Miejski
• Klub Sportowy Górnik Łęczyca
• MMKS Łęczyca – piłka siatkowa
• MKLA Łęczyca – lekkoatletyka
• Hurtap – klub jeździecki
• Hurtap – futsal
• Hurtap – Beach Soccer
• Korty tenisowe (ul. Dworcowa)
• Orlik 2012 (ul. Zachodnia i ul. Konopnicka, ul. Ozorkowskie Przedmieście)

Kultura 

• Dom Kultury;
• Kino „Górnik”;
• Muzeum w Łęczycy;
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna;
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej;
• Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy;

Kontakt: Referat Rozwoju i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Łęczycy
ul. M. Konopnickiej 14, 99 – 100 Łęczyca
tel. 024 721 03 40, 024 721 03 14, 024 721 03 26

Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowanie Przestrzenne
Urząd Miejski w Łęczycy
ul. M. Konopnickiej 14, 99 – 100 Łęczyca
tel. 024/721 03 33 , 024/ 721 03 29

Lista danych dotycząca terenu m. Łęczyca – ul. Lotnicza (własność miasta) 
Lista danych dotycząca terenu m. Łęczyca – ul. Lotnicza
MAPA 1 – Tereny inwestycyjne m. Łęczyca – ul. Lotnicza
Zdjęcia – tereny inwestycyjne – ul. Lotnicza

Lista danych dotycząca terenu m. Łęczyca – ul. Górnicza
MAPA 2 – Tereny inwestycyjne m. Łęczyca – ul. Górnicza
Zdjęcia – tereny inwestycyjne – ul. Górnicza


Kliknij na powyższy obrazek, aby uzyskać więcej informacji

Mapa terenów przeznaczonych pod inwestycje na terenie Miasta Łęczyca (do pobrania)