Straż Miejska – Akty prawne

Straż miejska (gminna) jest formacją umundurowaną powoływaną przez Radę Miasta (Radę Gminy). Głównym zadaniem straży miejskiej (gminnej) jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta (gminy). Podstawowym aktem prawnym stanowiącym o funkcjonowaniu Straży Miejskiej jest ustawa o strażach gminnych( Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz.779 z późn. zm.).

Ostatnia nowelizacja ustawy z 24 grudnia 2009 r. rozszerzyła dotychczasowe uprawnienia funkcjonariuszy straży miejskiej o możliwość dokonywania kontroli osobistej i kontroli zawartości podręcznych bagaży. Rozszerzono katalog środków oddziaływania wychowawczego o możliwość zwrócenia uwagi lub ostrzeżenia. Ustawodawca rozszerzył również katalog środków przymusu bezpośredniego o możliwość użycia psów służbowych, koni służbowych, paralizatorów, na które nie jest wymagane świadectwo w rozumieniu przepisów o broni i amunicji.

Ustawodawca zrezygnował z nadzoru fachowego, który dotąd realizowany był przez Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Nadzór nad działalnością straży sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), natomiast w zakresie wykonywania uprawnień strażników, użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego oraz prowadzenia ewidencji etatów, wyposażenia i wyników działań straży – nadzór sprawuje wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ STRAŻY MIEJSKIEJ:

 • Dz.U.1997.123.779 ustawa 1997.08.29 Straże gminne.
 • Dz.U.2009.220.1731 rozp. 2009.12.17 Szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich).
 • Dz.U.2009.220.1722 rozp. 2009.12.18 Zakres i sposób wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności.
 • Dz.U.2009.220.1720 rozp. 2009.12.16 Sposób obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską).
 • Dz.U.1998.112.713 rozp. 1998.07.28 Umundurowanie, legitymacje, dystynkcje i znaki identyfikacyjne strażników gminnych (miejskich). Dz.U.2009.220.1733 rozp. 2009.12.21 Tryb sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich).
 • Dz.U.2009.220.1732 rozp. 2009.12.18 Formy współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposób informowania wojewody o tej współpracy.
 • Dz.U.2004.215.2185 rozp. 2004.09.14 Szczegółowe warunki, tryb i sposób postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich).
 • Dz.U.2004.194.1999 rozp. 2004.08.20 Warunki przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie).
 • Dz.U.2009.220.1719 rozp. 2009.12.15 Sposób dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich).
 • Dz.U.2009.196.1520 rozp. 2009.11.12 Zakres i sposób prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży.
 • Dz.U.2003.208.2026 rozp. 2003.11.17 Wykroczenia, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 • Dz.U.2005.108.908 – j. t. ustawa 1997.06.20 Prawo o ruchu drogowym. art.129(b), art.129(e), art.129(f)
 • Dz.U.2008.132.841 rozp. 2008.07.18 Kontrola ruchu drogowego. § 14, § 15
 • Dz.U.1998.161.1108 rozp. 1998.12.18 Określenie szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
 • Dz.U.2003.65.611 rozp. 2003.04.01 Udzielanie przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych.
 • Dz.U.2009.121.1006 rozp. 2009.07.31 Szczegółowy tryb ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz tryb występowania o wypłatę odszkodowań.