Rodzina 500+

Urząd Miejski w Łęczycy informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać:
– wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 października 2017 r. a trwający do dnia 30 września 2018 r. oraz
– wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami na stary okres zasiłkowy (2016/2017) trwający do dnia 30 września 2017 r. na nowych formularzach wniosków (500+) wg stanu prawnego na dzień 1 sierpnia 2017 r. dostępnych pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Nowe formularze wniosków 500+ będą dostępne również od dnia 1 sierpnia 2017 r.
– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, w Kancelarii urzędu na parterze oraz w Biurze ds. Świadczeń Wychowawczych – III piętro – pokoje nr 60 i 61,
– w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, przy ul. Ozorkowskiej 8,
– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy pl. Tadeusza Kościuszki 33, w Wydziale Spraw Obywatelskich, w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można również złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.
E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

HARMONOGRAM GOTÓWKOWYCH WYPŁAT W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCY W OKRESIE – Październik 2017 r. – Wrzesień 2018 r.

27 PAŹDZIERNIKA 2017 r. (PIĄTEK)
23 LISTOPADA 2017 r.
14 GRUDNIA 2017 r.
25 STYCZNIA 2018 r.
22 LUTEGO 2018 r.
22 MARCA 2018 r.
24 KWIETNIA 2018 r.
24 MAJA 2018 r.
26 CZERWCA 2018 r.
26 LIPCA 2018 r.
28 SIERPNIA 2018 r.
25 WRZEŚNIA 2018 r.

WYPŁATY GOTÓWKOWE W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCY W GODZINACH:
WTOREK – 10:00 – 15:00
CZWARTEK – 10:00 – 14:30

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE NASTĄPIĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ WYPŁATY GOTÓWKOWE.


Informacje ogólne:

–    500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka

–    Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia

–   Na drugie i kolejne dziecko świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu

–    Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego

–   W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 na pierwsze dziecko rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016r. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.  W przypadku gdy sytuacja dochodowa rodziny w porównaniu do 2016r. nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczenia sam ustali wysokość dochodów. Jeśli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu

–     W celu ułatwienia weryfikacji do wniosku można dołączyć akty urodzenia dzieci

–     Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/