Rodzina 500+

Godziny pracy Biura ds. świadczeń wychowawczych 500+

Informujemy, że Biuro ds. świadczeń wychowawczych 500+, które mieści się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy w pok. 61 (III piętro) jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Jakie zmiany zgłaszać, żeby nie oddawać 500+?

jakie zmiany należy zgłaszać przy korzystaniu z 500+

Poniżej zamieszczamy informację na temat warunków przyznawania świadczenia 500+ w okresie 2018/2019

Komunikat – 500+ bez zmian


Urząd Miejski w Łęczycy informuje, że przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami.

Formularze wniosków dostępne są pod adresem w pkt II: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/    
lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, w Kancelarii urzędu na parterze oraz w Biurze ds. Świadczeń Wychowawczych – III piętro – pokoje nr 60 i 61.

Obowiązują poniższe zasady składania wniosków:
Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

Wniosek o świadczenie wychowawcze można również złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.
E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

HARMONOGRAM GOTÓWKOWYCH WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCY
w okresie: październik 2018 r. – wrzesień 2019 r.

25 PAŹDZIERNIKA 2018 r. 
27 LISTOPADA 2018 r.
13 GRUDNIA 2018 r.
24 STYCZNIA 2019 r.
26 LUTEGO 2019 r.
26 MARCA 2019 r.
25 KWIETNIA 2019 r.
23 MAJA 2019 r.
25 CZERWCA 2019 r.
25 LIPCA 2019 r.
27 SIERPNIA 2019 r.
24 WRZEŚNIA 2019 r.

WYPŁATY GOTÓWKOWE W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCY REALIZOWANE SĄ W GODZINACH:
WTOREK – 10:00 – 15:00
CZWARTEK – 10:00 – 14:30

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE NASTĄPIĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ WYPŁATY GOTÓWKOWE.

 Informacje ogólne:

– 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka,

– świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,

– na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało niezależnie od dochodu,

– rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego,

– w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie (najstarsze, które nie ukończyło 18 – go roku życia) podstawą wyliczenia dochodów rodziny są dochody osiągnięte w roku bazowym (roku poprzedzającym okres zasiłkowy). Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (w roku bazowym oraz po tym roku do dnia złożenia wniosku).  W przypadku gdy sytuacja dochodowa rodziny w porównaniu do roku bazowego nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczenia sam ustali wysokość dochodów. Jeśli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu.

– w celu ułatwienia weryfikacji do wniosku można dołączyć akty urodzenia dzieci.

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/