Prośba o weryfikację zgodności danych złożonych w deklaracjach śmieciowych

08.04.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Prośba o weryfikację zgodności danych złożonych w deklaracjach śmieciowych

Zgodnie z informację uzyskaną z Ewidencji Ludności na dzień 1 marca 2019 r. na terenie Łęczycy zameldowanych było 14 062 osób. Ilość osób zamieszkujących
na terenie miasta wynikająca ze złożonych deklaracji na dzień 1 marca 2019 r. wynosiła 11 734.

 

 

Można zatem domniemywać, że nie we wszystkich złożonych deklaracjach ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość została określona zgodnie ze stanem faktycznym.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłat wnoszonych przez Właścicieli nieruchomości. Wysokość wpływów z tego tytułu  do budżetu Miasta Łęczyca uzależniona jest od ilości osób wykazanych w deklaracjach.

W związku z tym Łęczycanie ponoszą również koszty odbioru odpadów
od osób, które nie wypełniają swoich obowiązków, zaniżają ilość mieszkańców w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 (pok. nr 45), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.