• Polecane

  Łęczyca potrafi być eko

  W dniu 6 grudnia 2019 roku pomiędzy Miastem Łęczyca a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Eko-Łęczyca" - Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami. Na cele z zakresu edukacji ekologicznej Miasto Łęczyca pozyskało dotację w wysokości 62.581,00 zł. Całość realizacji zadania wyniesie 81.953,00 zł. Środki w wysokości 19.372,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na 2020 rok. Projekt będzie realizowany do 31.10.2020 roku. Zachęcamy mieszkańców Łęczycy do wzięcia udziału w planowanych zadaniach, o których szczegółowo będziemy informować na naszej stronie internetowej, profilu Facebook oraz na plakatach. Poniżej informacje dotyczące realizowanego Zadania: "Eko-Łęczyca" - Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami Wartość zadania: 81.953,00 zł Wysokość dofinansowania: 62.581,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Zakres projektu: - Inauguracyjna akcja ekologiczna - konkurs pn. „Przetwórz i wykorzystaj ponownie” - konkurs ekologiczny na projekt logotypu Eko-Łęczycy - konkurs ekologiczny Pn.:” Najciekawsze hasło dla Eko – Łęczycy” - konkurs pn.: „Wykreuj swoją przestrzeń” - konkurs fotograficzny pn.: "Tworzymy Eko-kalendarz Łęczycy” - informacje w mediach (audycje radiowe, telewizyjne i prasa, internet) - Festiwal „Łęczyca potrafi być Eko” - wykonanie gadżetów oraz wydawnictw (album, mapa, folder) Uczestnicy projektu odniosą następujące korzyści: podniesienie wiedzy w aspekcie ochrony środowiska naturalnego, promowanie i nauka selektywnego zbierania odpadów, zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal), zachęcanie mieszkańców do zakładania kompostowników na odpady biodegradowalne, promocja zakupów produktów ekologicznych, uświadamianie mieszkańcom negatywnych skutków spalania odpadów. www.zainwestujwekologie.pl
  czytaj więcej
  Łęczyca potrafi być eko
 • Polecane

  Zapraszamy na lodowisko

  Informujemy, że lodowisko, usytuowane na terenie boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy, będzie czynne od jutra. Niestety, z powodu wysokiej temperatury powietrza, tafla lodowa będzie gotowa do użytkowania z jednodniowym opóźnieniem. Lodowisko będzie czynne do końca lutego 2020r. w godz. 10.00 – 21.00 przez cały tydzień. Dla uczniów łęczyckich placówek oświatowych (dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca): od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 oraz w soboty w godz. 10.00 – 13.00 wejście będzie bezpłatne. Przedstawiamy opłaty za korzystanie z lodowiska:
  1. Za godzinę korzystania z lodowiska:
  – od poniedziałku do piątku: dzieci – 5 zł, dorośli – 7 zł – od soboty do niedzieli i w święta: dzieci- 6 zł, dorośli: 8 zł
  1. Za godzinę najmu pary łyżew: 6 zł
  2. Serwis łyżew para – 10 zł
   
  czytaj więcej
  Zapraszamy na lodowisko
 • Polecane

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.)     1. STYCZNIA 2019 R. Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
  • Nie jest wymagany wniosek.
  • Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.
  2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU? Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie   z budynków mieszkalnych. 3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.
  • Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.) i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków lub inny adres na który doręczana była korespondencja dotycząca użytkownika wieczystego.
  • Zaświadczenie będzie przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę z działu III księgi wieczystej Sąd pobiera opłatę w wysokości:
  – 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej - 75 zł – w pozostałych przypadkach. Ponadto zaświadczenie będzie przesłane do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków. 4. CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?
  • Zaświadczenie może być wydane na wniosek:
  • w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia;
  • w terminie 1 miesiąca jeżeli wydanie zaświadczenia jest uzasadnione potrzebą dokonania czynności prawnej.
  • Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy w Banku Pekao S.A. Nr: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.
  5. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?
  • Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
  • Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.
  • Po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności właściciel może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty, w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia.
  6. NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?
  • Nie uiszczamy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Uiszczamy natomiast opłatę za przekształcenie.
  • Opłatę za przekształcenie za rok 2019 r. można wnieść do dnia 29 lutego 2020 r., natomiast opłatę za 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
  • Opłata za przekształcenie za pozostałe lata (tj. od 2021 r.) wnoszona jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
  7. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?
  • Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
  • Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę nr V/34/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty, która  wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  8. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU? dodatkowe informacje można uzyskać:
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 (na II piętrze - pokój 44 lub 42),
  • pod numerem telefonu: (24) 721 03 33, (24) 721 03 30.
   
  czytaj więcej
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Polecane

  I Ty możesz zostać krwiodawcą

  Uprzejmie przypominamy, że w każdy piątek przed budynkiem Urzędu Miasta (ul. Marii Konopnickiej 14) w godzinach 8:00-11:30 stoi zaparkowany Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym można oddać krew. Poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórek krwi w roku 2020. Poniżej ważne informacje dla krwiodawców: KTO MOŻE ODDAĆ KREW osoba pełnoletnia (do 65 roku życia) osoba ważąca powyżej 50kg osoba zdrowa DYSKWALIFIKACJE STAŁE Choroby układu krążenia Choroby układu pokarmowego Choroby skóry Choroby układu nerwowego Choroby układu oddechowego Choroby układu moczowego Choroby zakaźne Choroby metaboliczne i układu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca) Choroby krwi i układu krwiotwórczego Nowotwory złośliwe Nosiciele wirusa HIV Alkoholicy DYSKWALIFIKACJE CZASOWE NA 2 TYGODNIE Po kuracji antybiotykowej Grypa oraz infekcje grypopochodne DYSKWALIFIKACJE CZASOWE 6 MIESIĘCY Tatuaż Kolczykowanie Zabiegi operacyjne Akupunktura Ciąża i okres karmienia piersią DYSKWALIFIKACJE INNE Aspiryna 7 dni Usunięcie zęba i leczenie kanałowe 1 tydzień Opryszczka Okres menstruacji i 3 dni po jej zakończeniu PRZYWILEJE HONOROWEGO KRWIODAWCY Kontrola swojego stanu zdrowia (morfologia krwi) Oznaczenie grupy krwi Badanie na bakterię kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i C Legitymacja HDK (Honorowego Dawcy Krwi) – do niej zbiera się wpisy dotyczące ilości oddanej krwi Karta identyfikacyjna grupy krwi – Każdy Honorowy Dawca Krwi lub jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji krwi 8 tabliczek czekolady, napój energetyczny oraz batonik – to najbardziej znany “bonus” za oddanie krwi. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje ekwiwalent kaloryczny o wartości 4,5tyś. kcal Wolny dzień w pracy, uczelni, szkole – na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o Publicznej służbie krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Ulga podatkowa – możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Rabaty w sklepach internetowych i punktach usługowych – aktywni dawcy krwi mogą liczyć na różne rabaty np. na basenie czy siłowni. Pasjonaci turystyki górskiej mogą skorzystać z rabatów udzielanych przez partnerów akcji “Dawcom w Darze” Obsługa poza kolejnością w przychodniach i aptekach Status Zasłużonego HDK uzyskuje się, jeśli jako mężczyzna odda się co najmniej 6 litrów krwi, a jako kobieta – co najmniej 5 litrów Bezpłatna komunikacja miejska – W wielu miastach Zasłużeni Krwiodawcy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje także zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI? Być wyspanym i wypoczętym. Zjeść lekkostrawne śniadanie. Wypić więcej niż zazwyczaj szklanki: herbaty, wody, soku. Należy ograniczyć palenie papierosów, a także nie pijemy alkoholu! Ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi O plusach bycia krwiodawcą można przeczytać więcej klikając w poniższy link, który przedstawia ogólnopolski program zniżek dla Honorowych Dawców Krwi: http://razemdladawcow.pl/
  czytaj więcej
  I Ty możesz zostać krwiodawcą

Aktualności

Udane starty łęczyckich lekkoatletów

12.05.2004 autor: UM Łęczyca

Zawodnicy MKLA Łęczyca wystartowali w mityngu otwarcia sezonu, który odbył się 9 maja w Łodzi. Większość zawodników uzyskała dobre rezultaty, poprawiając rekordy życiowe. Paweł Kacprzak poprawił dwa rekordy życiowe. W biegu na 100m uzyskał wynik 11,49s, a drugi rekord życiowy poprawił w skoku w dal. Jego rezultat to 6,62m. W skoku w dal rekord życiowy poprawił także Jarosław Wiktorski, który skoczył na odległość 6,09m. W pchnięciu kulą dobry wynik uzyskał Robert Urbanek i Marcin Jóźwiak. Urbanek zajął trzecie miejsce wynikiem 13,17m, a Jóźwiak był szósty pchając kulę na odległość 12,68m. W rzucie oszczepem czwarte miejsce zajęła Katarzyna Twardowska. Jej rezultat to 31,60 m. W skoku w dal dobry wynik osiągnęła Ewa Skalska 4,86m, a w skoku wzwyż Ewa Grzybowska pokonała

Place zabaw tętnią życiem

Place zabaw tętnią życiem

10.05.2004 autor: UM Łęczyca

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w ciągu trzech dni powstały na łęczyckich osiedlach trzy nowe place zabaw, z których korzystają najmłodsi mieszkańcy. Place są oblężone od rana do wieczora, a maluchów bardzo trudno oderwać od nowej atrakcji. Place zabaw zlokalizowano przy ulicach Dominikańskiej, Kaliskiej i Konopnickiej, ale oczywiście korzystają z nich również dzieci mieszkające w innych łęczyckich dzielnicach. Inicjatorami budowy ogródków jordanowskich byli Urszula Trzonkowska, Wojciech Wojciechowski i Krzysztof Urbański, miejscy radni. Maluchy są zadowolone, że mogą bawić się na nowych huśtawkach, zjeżdżalniach, czy też drewnianych zamkach z wieżami. Mogą bawić się bezpiecznie, ponieważ sprzęt ustawiony na placach ma odpowiednie atesty, odpowiadające normom unijnym. Łęczyckie maluchy od rana do wieczora korzystają z nowych, atrakcyjnych placów zabaw – Mam nadzieję, że nie

Wszystko dla turystów

10.05.2004 autor: UM Łęczyca

W Punkcie Informacji Turystycznej mieszczącym się na pl. Tadeusza Kościuszki można uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące atrakcji turystycznych w mieście i powiecie. – Każdego dnia odwiedza PIT kilkunastu turystów z kraju, ale również i z zagranicy. Udzielamy informacji dotyczących najważniejszych zabytków w naszym mieście i powiecie, informujemy także o bazie noclegowej i gastronomicznej. Staramy się również informować o planowanych imprezach turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych. Niedługo informacje te będą dostępne także na naszej stronie internetowej – mówi Iwona Zuchniewicz, pracownik PIT w Łęczycy. Obecnie, aby jeszcze bardziej przybliżyć turystom piękno Ziemi Łęczyckiej i zachęcić do jej odwiedzenia, w Urzędzie Miasta przygotowywany jest specjalny folder.

Hurtap – Górnik Łęczyca – GKS II Bełchatów 1:3, (1:1)

Hurtap – Górnik Łęczyca – GKS II Bełchatów 1:3, (1:1)

10.05.2004 autor: UM Łęczyca

Miłe złego początki. W kolejnym meczu w IV lidze, piłkarze Hurtapu – Górnika Łęczyca, ulegli na własnym stadionie GKS II Bełchatów 1:3. Łęczycanie po bardzo dobrych wcześniejszych meczach musieli przełknąć gorzką pigułkę, jaką była porażka z Bełchatowem. Początek meczu nie wskazywał, że łęczycanie mogą przegrać to spotkanie. Po jednej ze składnych akcji całego zespołu, Tomasz Czajkowski idealnie dośrodkował na głowę Michała Rosiaka, który nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce, Po kilku minutach goście wyrównali, a fatalną interwencją popisał się bramkarz łęczycan Gąsiński. Wcześniej Szymon wybronił kilka strzałów, ale w sytuacji z 40 minucie popełnił duży błąd. Zdobywca gola Marcin Węglewski, aż złapał się za głowę nie rozumiejąc jakim to sposobem piłka znalazła się w łęczyckiej bramce. Po przerwie

XXI Memoriał im. Jerzego Ponomarenko i Ryszarda Majewskiego

XXI Memoriał im. Jerzego Ponomarenko i Ryszarda Majewskiego

10.05.2004 autor: UM Łęczyca

8 maja 2004 roku na stadionie miejskim w Łęczycy odbył się kolejny memoriał lekkoatletyczny im. Ponomarenko i Majewskiego, dwóch wspaniałych trenerów i wychowawców młodzieży. Uczestników memoriału powitali: (na zdjęciu od lewej) Mirosław Andrysiak – trener MKLA, Zbigniew Wojtera – Starosta Powiatu łęczyckiego, Krzysztof Urbański – Przewodniczący Rady Miasta Łęczyca i Hanna Pawłowski – Zastępca Burmistrza Łęczycy W zawodach wystartowało około 200 zawodników i zawodniczek, na czele z mistrzami Polski i rekordzistami kraju. Najbardziej wartościowy rezultat zawodów uzyskał najlepszy w tej chwili w Polsce kulomiot Leszek Śliwa. Jego rezultat to 18,39 m. W pchnięciu kulą bardzo dobrze zaprezentował się Dominik Zieliński, który osiągnął wynik 18,22 m. W pchnięciu kulą zwyciężył Leszek Śliwa Leszkowi Śliwie dobrych rad udzielał Edward Sarul (na zdjęciu