Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

11.01.2019
autor: UM Łęczyca (mk)
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.12.2019 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Załączniki