Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

10.08.2018
autor: UM Łęczyca (mk)
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. ul. Tumska 2 w imieniu Burmistrza Miasta Łęczyca ogłasza z dniem 10 sierpnia 2018 r. przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łęczyca na czas nieoznaczony.

Przetarg ustny nieograniczony na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Łęczyca Nr 120.89.2018 z 4 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łęczyca w trybie przetargu, Nr 120.113.2018 r. i nr 120.114.2018 z 4 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łęczyca w trybie przetargu oraz  Nr 120.29.2018 z 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargów i rokowań na najem niewyodrębnionych lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Miasta Łęczyca oraz powołania komisji przetargowej .

Wykaz lokali przeznaczonych do najmu w drodze przetargu:

Adres:                                     ul. Kazimierza Odnowiciela 7 ( była 18 Stycznia 2 )

Przeznaczenie:                     działalność usługowo – handlowa

Usytuowanie:                        parter, wejście z ulicy

Powierzchnia lokalu:          24,00 m²

Wyposażenie lokalu:           inst. elektryczna, instalacja wod – kan z umywalką i  wydzielonym wc, centralne ogrzewanie

Miesięczna stawka  wywoławcza czynszu netto:  16,25 zł/m2 , brutto: 19,99 zl/m2

Wadium: 78,00 zł

Okres zawarcia umowy : czas nieoznaczony

 

Adres:                                    ul. M. Konopnickiej 8

Przeznaczenie:                   działalność usługowo – handlowa

Usytuowanie:                     parter, wejście z ulicy

Powierzchnia lokalu:       79,55 m²

Wyposażenie lokalu:         inst. elektryczna, wod-kan centralne ogrzewanie, wc

Miesięczna stawka  wywoławcza czynszu netto:  17,00 zł/m2 , brutto: 20,91 zl/m2

Wadium: 270,00 zł

Okres zawarcia umowy : czas nieoznaczony

 

Adres:                                    ul. Kaliska 44

Przeznaczenie:                    działalność usługowo – handlowa

Usytuowanie:                      parter, wejście z ulicy

Powierzchnia lokalu:        47,21 m²

Wyposażenie lokalu:        inst. elektryczna, instalacja wod – kan, centralne  ogrzewanie, wc

Miesięczna stawka  wywoławcza czynszu netto:  16,25 zł/m2 , brutto: 19,99 zl/m2

Wadium: 153,00 zł

Okres zawarcia umowy : czas nieoznaczony

 

Oględzin lokali można dokonać w każdy dzień roboczy w godz. 800 – 1400 po uprzednim umówieniu się z administratorem Tel. 24 721 22 85 w 20.

Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej z dniem 1 kwietnia danego roku, stosownie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanego przez Prezesa GUS.

Do czynszu zostaną doliczone opłaty związane z eksploatacją lokalu ( woda, ścieki, co itp. ).

Wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości należy wpłacać do dnia  15 września br. do godz. 14oo gotówką w kasie Przedsiębiorstwa lub przelewem na numer  konta  60 1240 3190 1111 0000 2983 7856

 

W przypadku przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego na więcej niż jeden lokal użytkowy, oferent zobowiązany jest do:

  1. wniesienia wyższego z wadiów w przypadku chęci wynajęcia tylko jednego lokalu,
  2. wniesienia wadium za każdy lokal w przypadku chęci najmu więcej lokali.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnikom, którzy nie wygrali w przetargu, wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na podane konto nie później niż po upływie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia informacji Burmistrza o wyniku przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa ul. Tumska 2, pokój nr 4 ( sala konferencyjna ).

Burmistrz Miasta Łęczycy zastrzega sobie prawo wycofania lokali wystawionych do przetargu ustnego nieograniczonego oraz unieważnienia tego przetargu w całości lub w części.

Szczegółowe  informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, ul. Tumska 2 pokój nr 5.

Z regulaminem przetargu można się zapoznać w siedzibie Spółki lub na stronie www.pgkimleczyca.pl.