Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej

17.01.2022
autor: UM Łęczyca (mk)
Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w  konkursie ofert.

Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.12.2022 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2022 roku z zakresu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.