Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

16.01.2020
autor: UM Łęczyca (mk)
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (Zarządzenie Nr 120.6.2020 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 15 stycznia 2020 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej)

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.

Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.7.2020  Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Załączniki