Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31.07.2020
autor: UM Łęczyca (mk)
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne czyli tzw. nieruchomości mieszane.

W związku z powyższym, właściciele takich nieruchomości będą obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta. Opłata ta będzie naliczona na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach gminnego systemu odbierane będą zarówno odpady z części zamieszkałej jak również odpady komunalne powstałe w związku z prowadzoną działalnością  na niezamieszkałej części nieruchomości.

Od  1 sierpnia 2020 r. na terenie Miasta Łęczyca będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/188/2020  Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej dostępne będą w pokoju  nr 45 Urzędu Miejskiego w Łęczycy  (ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca), natomiast w formie elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej:

Deklaracja (do pobrania wersja PDF)

Deklaracja (do pobrania wersja WORD)

Deklarację  można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) w Urzędzie Miejskim w Łęczycy;

2) przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Łęczycy za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i poz. 1590) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, poz.568, poz.695 i poz. 2294).

Deklarację  niezależnie od sposobu jej złożenia, składa się w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.