Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej w Mieście Łęczyca na rok 2024.W  roku 2024 usługa będzie świadczona przez Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o., 99 – 100 Łęczyca, ul. Tumska 2, Partner: PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 – 300 Kutno.ZABUDOWA JEDNORODZINNARejon 1 –  Kazimierza Odnowiciela, Bitwy nad Bzurą, Jagielończyka, Jagiełły, Jana Pawła II, Kaliska, Kościuszki, Krzywoustego, Kwiatowa, Lotnicza, Łokietka, Osiedlowa, Różana, Salomei, Rumiankowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Związku Walki Zbrojnej

Rejon 2 – Altera, Bema, Dominikańska, Grodzkiej, Kilińskiego, Kutrzeby, Ogrodowa, Panieńska, Pocztowa, Poznańska, Przedrynek, Pułaskiego, Pułku Piechoty Wielkopolskiej 57, Pułku Piechoty Wielkopolskiej 60, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sowińskiego, Szpitalna, Thugutta, Wodna

jednorodzinna rejon 1 i 2

Rejon 3 –  Broniewskiego, Chopina, Dworzaczka, Krótka, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Prusa, Tuwima, Słowackiego, Staromiejska, Żeromskiego

jednorodzinna rejon 3

Rejon 4 –  Belwederska od nr 1 do 71 , Dworcowa, Górnicza, Kaliska (od al. J. Pawła do skrzyżowania z ul. Zachodnią), Kochanowskiego, M. Konopnickiej (nr parzyste), Kopalniana, Ozorkowska, Oz. Przedmieście, Szkolna, Tumska, Polna, Wiejska, Wojska Polskiego, Zachodnia

jednorodzinna rejon 4

ZMIANA NUMERU INDYWIDUALNEGO RACHUNKU BANKOWEGOUprzejmie informujemy Mieszkańców Miasta Łęczyca, iż od dnia 01 lutego 2021 r. uległy zmianie indywidualne numery rachunków bankowych, na które dokonywane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.O nowym indywidualnym numerze rachunku bankowego  zostaną Państwo poinformowani ZAWIADOMIENIEM.
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne czyli tzw. nieruchomości mieszane.W związku z powyższym, właściciele takich nieruchomości będą obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta. Opłata ta będzie naliczona na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.W zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach gminnego systemu odbierane będą zarówno odpady z części zamieszkałej jak również odpady komunalne powstałe w związku z prowadzoną działalnością  na niezamieszkałej części nieruchomości.Od 1 sierpnia 2020 r. na terenie Miasta Łęczyca będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/188/2020  Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej).Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej dostępne będą w pokoju  nr 45 Urzędu Miejskiego w Łęczycy  (ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca), natomiast w formie elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej:

Deklaracja (do pobrania wersja PDF)

Deklaracja (do pobrania wersja WORD)

Deklarację  można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) w Urzędzie Miejskim w Łęczycy;

2) przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Łęczycy za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i poz. 1590) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, poz.568, poz.695 i poz. 2294).

Deklarację  niezależnie od sposobu jej złożenia, składa się w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej przedstawiamy schemat funkcjonowania systemu  gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łęczyca

Uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy dotyczące gospodarki odpadami

Uchwała LIII/303/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXXII/187/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

https://bip.leczyca.info.pl/?a=3774

Uchwała LIII/302/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXII/186/2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.

https://bip.leczyca.info.pl/?a=3773

Uchwała LXXIII.425.2022 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne – https://bip.leczyca.info.pl/?a=4491

Uchwała LXXIII.426.2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty – https://bip.leczyca.info.pl/?a=4492

Uchwała XXXII.188.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2977

Uchwała XXXII.187.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2976

Uchwała XXXII.186.2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2975

Uchwała XXXVI.206.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXXII/186/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca – http://bip.leczyca.info.pl/?a=3067

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Łęczyca
  1. TRANS – TOM Tomasz Zenon Pietysz, ul. Podchorążych 12 lok. 22 80-298 Gdańsk
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o .o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
  3. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o, ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
  4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy, ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca
  5. RS II Sp. z o.o., ul. Barlickiego 3A, 95-100 Zgierz
  6. Remondis Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź
  7. PreZero Service Centrum sp. z.o.o. (dawniej Tonsmeier Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
  8. FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Rejestr działalności regulowanej:

Rejestr działalności regulowanej

Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Poziomy-recyklingu-w-latach-2013-2022

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Począwszy od 1 kwietnia br. ulega zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych . Nowa lokalizacja to Baza PGKiM w Łęczycy, ul. Tumska 2. Dni oraz godziny otwarcia placówki nie ulegają zmianie. PSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki w godz. 1000 – 1300 oraz w soboty w godz. 1200 – 16 00. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy nieodpłatnie umieszczać odpady tzw. problemowe, czyli: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Załączniki