Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi


Poniżej przedstawiamy schemat funkcjonowania systemu  gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łęczyca

HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych w okresie 01.04-31.12.2020
– dla zabudowy jednorodzinnej – jednorodzinna
– dla zabudowy wielorodzinnej – wielorodzinna
 

W bieżącym roku usługa jest świadczone przez Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o., 99 – 100 Łęczyca, ul. Tumska 2, Partner: PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 – 300 Kutno.

Prośba o weryfikację zgodności danych w deklaracjach śmieciowych złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Zgodnie z informację uzyskaną z Ewidencji Ludności na dzień 1 marca 2019 r. na terenie Łęczycy zameldowanych było 14 062 osób. Ilość osób zamieszkujących
na terenie miasta wynikająca ze złożonych deklaracji na dzień 1 marca 2019 r. wynosiła 11 734.Można zatem domniemywać, że nie we wszystkich złożonych deklaracjach ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość została określona zgodnie ze stanem faktycznym.Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłat wnoszonych przez Właścicieli nieruchomości. Wysokość wpływów z tego tytułu  do budżetu Miasta Łęczyca uzależniona jest od ilości osób wykazanych w deklaracjach.W związku z tym Łęczycanie ponoszą również koszty odbioru odpadów
od osób, które nie wypełniają swoich obowiązków, zaniżają ilość mieszkańców w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.
Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Łęczycy
przy ul. M. Konopnickiej 14 (pok. nr 45), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.
Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Miejsca zagospodarowania odpadów

Szanowni Mieszkańcy!

Poniżej przedstawiamy Analizę Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasta Łęczyca za 2018 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok 

 WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca (pobierz tutaj – Uchwała LVI.334.2017-1)

 

Od 1 marca 2018 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny nr rachunku bankowego wskazanego w zawiadomieniu o zmianie stawki dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr VII/40/2019 dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała Nr LX/379/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała LVI/334/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Uchwała LVI/335/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XLIII/251/17 z dnia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/145/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXII/180/16 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/147/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/148/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Łęczyca
  1. TRANS – TOM Tomasz Zenon Pietysz, ul. Podchorążych 12 lok. 22 80-298 Gdańsk
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o .o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
  3. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o, ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
  4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy, ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca
  5. RS II Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 10, 95-100 Zgierz
  6. Remondis Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź
  7. PreZero Service Centrum sp. z.o.o. (dawniej Tonsmeier Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Począwszy od 1 kwietnia br. ulega zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych . Nowa lokalizacja to Baza PGKiM w Łęczycy, ul. Tumska 2. Dni oraz godziny otwarcia placówki nie ulegają zmianie. PSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki w godz. 1000 – 1300 oraz w soboty w godz. 1200 – 16 00. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy nieodpłatnie umieszczać odpady tzw. problemowe, czyli: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.