Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne czyli tzw. nieruchomości mieszane.

W związku z powyższym, właściciele takich nieruchomości będą obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta. Opłata ta będzie naliczona na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach gminnego systemu odbierane będą zarówno odpady z części zamieszkałej jak również odpady komunalne powstałe w związku z prowadzoną działalnością  na niezamieszkałej części nieruchomości.

Od  1 sierpnia 2020 r. na terenie Miasta Łęczyca będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/188/2020  Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej dostępne będą w pokoju  nr 45 Urzędu Miejskiego w Łęczycy  (ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca), natomiast w formie elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej:

Deklaracja (do pobrania wersja PDF)

Deklaracja (do pobrania wersja WORD)

Deklarację  można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) w Urzędzie Miejskim w Łęczycy;

2) przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Łęczycy za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i poz. 1590) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, poz.568, poz.695 i poz. 2294).

Deklarację  niezależnie od sposobu jej złożenia, składa się w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej przedstawiamy schemat funkcjonowania systemu  gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łęczyca

HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych w okresie 01.04-31.12.2020
– dla zabudowy jednorodzinnej – jednorodzinna
– dla zabudowy wielorodzinnej – wielorodzinna
W bieżącym roku usługa jest świadczone przez Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o., 99 – 100 Łęczyca, ul. Tumska 2, Partner: PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 – 300 Kutno.

Prośba o weryfikację zgodności danych w deklaracjach śmieciowych złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Zgodnie z informację uzyskaną z Ewidencji Ludności na dzień 1 marca 2019 r. na terenie Łęczycy zameldowanych było 14 062 osób. Ilość osób zamieszkujących
na terenie miasta wynikająca ze złożonych deklaracji na dzień 1 marca 2019 r. wynosiła 11 734.Można zatem domniemywać, że nie we wszystkich złożonych deklaracjach ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość została określona zgodnie ze stanem faktycznym.Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłat wnoszonych przez Właścicieli nieruchomości. Wysokość wpływów z tego tytułu  do budżetu Miasta Łęczyca uzależniona jest od ilości osób wykazanych w deklaracjach.W związku z tym Łęczycanie ponoszą również koszty odbioru odpadów
od osób, które nie wypełniają swoich obowiązków, zaniżają ilość mieszkańców w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.
Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Łęczycy
przy ul. M. Konopnickiej 14 (pok. nr 45), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.
Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Miejsca zagospodarowania odpadów

Szanowni Mieszkańcy!

Poniżej przedstawiamy Analizę Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasta Łęczyca za 2018 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok


Od 1 marca 2018 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny nr rachunku bankowego wskazanego w zawiadomieniu o zmianie stawki dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy dotyczące gospodarki odpadami 

Uchwała XXXII.190.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2979

Uchwała XXXII.189.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2978

Uchwała XXXII.188.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2977

Uchwała XXXII.187.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2976

Uchwała XXXII.186.2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2975

Uchwała XXXVI.206.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXXII/186/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca – http://bip.leczyca.info.pl/?a=3067

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Łęczyca
  1. TRANS – TOM Tomasz Zenon Pietysz, ul. Podchorążych 12 lok. 22 80-298 Gdańsk
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o .o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
  3. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o, ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
  4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy, ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca
  5. RS II Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 10, 95-100 Zgierz
  6. Remondis Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź
  7. PreZero Service Centrum sp. z.o.o. (dawniej Tonsmeier Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Począwszy od 1 kwietnia br. ulega zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych . Nowa lokalizacja to Baza PGKiM w Łęczycy, ul. Tumska 2. Dni oraz godziny otwarcia placówki nie ulegają zmianie. PSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki w godz. 1000 – 1300 oraz w soboty w godz. 1200 – 16 00. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy nieodpłatnie umieszczać odpady tzw. problemowe, czyli: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.