Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi


ZMIANA NUMERU INDYWIDAULANEGO RACHUNKU BANKOWEGO

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Miasta Łęczyca, iż od dnia 01 lutego 2021 r. uległy zmianie indywidualne numery rachunków bankowych, na które dokonywane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

O nowym indywidualnym numerze rachunku bankowego  zostaną Państwo poinformowani ZAWIADOMIENIEM.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne czyli tzw. nieruchomości mieszane.W związku z powyższym, właściciele takich nieruchomości będą obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta. Opłata ta będzie naliczona na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach gminnego systemu odbierane będą zarówno odpady z części zamieszkałej jak również odpady komunalne powstałe w związku z prowadzoną działalnością  na niezamieszkałej części nieruchomości.

Od 1 sierpnia 2020 r. na terenie Miasta Łęczyca będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/188/2020  Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej dostępne będą w pokoju  nr 45 Urzędu Miejskiego w Łęczycy  (ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca), natomiast w formie elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej:

Deklaracja (do pobrania wersja PDF)

Deklaracja (do pobrania wersja WORD)

Deklarację  można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) w Urzędzie Miejskim w Łęczycy;

2) przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Łęczycy za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i poz. 1590) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, poz.568, poz.695 i poz. 2294).

Deklarację  niezależnie od sposobu jej złożenia, składa się w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej przedstawiamy schemat funkcjonowania systemu  gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łęczyca

HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych w okresie 02.01-29.12.2023
– dla zabudowy jednorodzinnej:
jednorodzinna Rejon 1 i 2
jednorodzinna Rejon 3
jednorodzinna Rejon 4
– dla zabudowy wielorodzinnej:
Wielorodzinna PreZero
Wielorodzinna PGKIM
W bieżącym roku usługa jest świadczone przez Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o., 99 – 100 Łęczyca, ul. Tumska 2, Partner: PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 – 300 Kutno.

Uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy dotyczące gospodarki odpadami

Uchwała LIII/303/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXXII/187/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

https://bip.leczyca.info.pl/?a=3774

Uchwała LIII/302/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXII/186/2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.

https://bip.leczyca.info.pl/?a=3773

Uchwała LXXIII.425.2022 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne – https://bip.leczyca.info.pl/?a=4491

Uchwała LXXIII.426.2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty – https://bip.leczyca.info.pl/?a=4492

Uchwała XXXII.188.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2977

Uchwała XXXII.187.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2976

Uchwała XXXII.186.2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2975

Uchwała XXXVI.206.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXXII/186/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca – http://bip.leczyca.info.pl/?a=3067

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Łęczyca
  1. TRANS – TOM Tomasz Zenon Pietysz, ul. Podchorążych 12 lok. 22 80-298 Gdańsk
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o .o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
  3. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o, ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
  4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy, ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca
  5. RS II Sp. z o.o., ul. Barlickiego 3A, 95-100 Zgierz
  6. Remondis Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź
  7. PreZero Service Centrum sp. z.o.o. (dawniej Tonsmeier Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
  8. FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Rejestr działalności regulowanej:

Rejestr działalności regulowanej

Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Poziomy recyklingu w latach 2013 – 2021

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Począwszy od 1 kwietnia br. ulega zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych . Nowa lokalizacja to Baza PGKiM w Łęczycy, ul. Tumska 2. Dni oraz godziny otwarcia placówki nie ulegają zmianie. PSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki w godz. 1000 – 1300 oraz w soboty w godz. 1200 – 16 00. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy nieodpłatnie umieszczać odpady tzw. problemowe, czyli: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Załączniki