Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi


14 listopada 2018 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy mieszkańców Łęczycy, iż w dniu 14 listopada br. (środa) na terenie miasta przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, tapczany, dywany itp.). W celu ułatwienia odbioru, odpady należy wystawić w dniu zbiórki w godzinach: od 6.00 do 7.00:

– w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscach wyznaczonych do gromadzenia odpadów,
– w przypadku zabudowy jednorodzinnej przed posesję.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łęczyca meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku w formie tzw. wystawek przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne.

W bieżącym roku usługa jest świadczone przez Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o., 99 – 100 Łęczyca, ul. Tumska 2, Partner: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 – 300 Kutno.

 

Szanowni Mieszkańcy!

Poniżej przedstawiamy Analizę Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasta Łęczyca za 2017 rok.

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2017


Poniżej przedstawiamy schemat funkcjonowania systemu  gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łęczyca obowiązujący od 01.01.2018 r.

 

11 kwietnia 2018 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Uprzejmie informujemy mieszkańców Łęczycy, iż w dniu 11 kwietnia br. (środa) na terenie miasta przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, tapczany, dywany itp.). W celu ułatwienia odbioru, odpady należy wystawić w dniu zbiórki w godzinach: od 6.00 do 7.00:

– w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscach wyznaczonych do gromadzenia odpadów,
– w przypadku zabudowy jednorodzinnej przed posesję.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łęczyca meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku w formie tzw. wystawek przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne.

W bieżącym roku usługa jest świadczone przez Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o., 99 – 100 Łęczyca, ul. Tumska 2, Partner: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 – 300 Kutno.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 r.
Uprzejmie informujemy mieszkańców Łęczycy, że w roku 2018 świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łęczyca zgodnie z rozstrzygnięciem w drodze przetargu nieograniczonego będzie realizowane przez Konsorcjum w składzie:
 • Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2,
 • Partner: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127
Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram odbioru odpadów na rok 2018 r.

15 listopada 2017 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
Uprzejmie informujemy mieszkańców Łęczycy, iż w dniu 15 listopada br. (środa) na terenie miasta przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, tapczany, dywany itp.). W celu ułatwienia odbioru, odpady należy wystawić w dniu zbiórki w godzinach: od 6.00 do 7.00:
– w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscach wyznaczonych do gromadzenia odpadów,
– w przypadku zabudowy jednorodzinnej przed posesję.Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łęczyca meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku w formie tzw. wystawek przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne.W bieżącym roku usługa jest świadczone przez Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o., 99 – 100 Łęczyca, ul. Tumska 2, Partner: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. , ul. Łąkoszyńska 127, 99 – 300 Kutno.

12 kwietnia 2017 r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
Uprzejmie informujemy mieszkańców Łęczycy, iż w dniu 12 kwietnia br. (środa) na terenie miasta przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, tapczany, dywany itp.). W celu ułatwienia odbioru, odpady należy wystawić w dniu zbiórki w godzinach od 6.00 do 7.00:
– w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscach wyznaczonych do gromadzenia odpadów,
– w przypadku zabudowy jednorodzinnej przed posesję.Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łęczyca meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku w formie tzw. wystawek przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne.W bieżącym roku usługa jest świadczone przez Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o., 99 – 100 Łęczyca, ul. Tumska 2, Partner: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. , ul. Łąkoszyńska 127, 99 – 300 Kutno.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy mieszkańców Łęczycy, że w dniu 03.01.2018 r. Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od dnia 1 marca 2018 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1) 16,00 zł za osobę, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) 18,00 zł za osobę, za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że zmiany mające wpływ na wysokość opłaty ( w szczególności przeprowadzka do innej gminy, narodziny dziecka, zgon itp.) należy zgłaszać w ciągu 14 od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Łęczycy pok. 45.

 

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Informujemy mieszkańców Łęczycy, że w dniu 30.01.2017 r. Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2017 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1) 11,00 zł za osobę, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) 13,00 zł za osobę, za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że zmiany mające wpływ na wysokość opłaty ( w szczególności przeprowadzka do innej gminy, narodziny dziecka, zgon itp.) należy zgłaszać w ciągu 14 od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Łęczycy pok. 45.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 r.
harmonogram do pobrania tutaj

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Szanowni Mieszkańcy! 

Poniżej przedstawiamy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca przyjęty uchwałą XXIX/144/16 z dnia 23 maja 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca (pobierz tutaj)

 

Od 1 kwietnia 2017 r. opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących i stawki. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
a) 11,00 zł za osobę za odpady zbierane selektywnie,
b) 13,00 zł za osobę za odpady zbierane nieselektywnie.

Opłaty za śmieci należy wpłacać na konto: 
nr konta: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945, SWIFT banku: PKOPPLPW

 

Uchwała Nr LX/379/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała LVI/334/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Uchwała LVI/335/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XLIII/251/17 z dnia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXVIII/223/16 z dnia z dnia 21 listopada 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXIX/144/16 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca. Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/144/16 z dnia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/145/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/146/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXII/180/16 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/147/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/148/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Łęczyca
 1. TRANS – TOM Tomasz Zenon Pietysz, ul. Podchorążych 12 lok. 22 80-298 Gdańsk
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o .o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
 3. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o, ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy, ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca
 5. RS II Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 10, 95-100 Zgierz
 6. Remondis Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź
 7. TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Serwice Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
 8. Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych PEOFESSIONAL Sławomir Potorczyk, ul. Piłsudskiego 6/8 95-070 Aleksandrów Łódzki
 9. Zakład Robót Sanitarnych SANATOR Sp. z o.o. Rąbień, ul. Pańska 68/70 95-070 Aleksandrów Łódzki

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Począwszy od 1 kwietnia br. ulega zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych . Nowa lokalizacja to Baza PGKiM w Łęczycy, ul. Tumska 2. Dni oraz godziny otwarcia placówki nie ulegają zmianie. PSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki w godz. 1000 – 1300 oraz w soboty w godz. 1200 – 16 00. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy nieodpłatnie umieszczać odpady tzw. problemowe, czyli: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.


Szanowni Łęczycanie, Mieszkańcy domów jednorodzinnych! 

Zapraszam Państwa do aktywnego udziału w segregowaniu odpadów biodegradowalnych. Odpady biodegradowalne to odpady powstające przy utrzymaniu terenów zielonych (ścięte trawy, liście, gałęzie) oraz odpady kuchenne (resztki żywności, odpady po owocach i warzywach).

Pragnę Państwa poinformować, iż mają Państwo możliwość otrzymania nieodpłatnie brązowego kosza o pojemności 120 l służącego do gromadzenia odpadów biodegradowalnych.

Ci z Państwa, którzy już segregują odpady mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Łęczycy – pok. 45, celem wpisania się na listę osób zainteresowanych pojemnikiem.

Natomiast mieszkańcy, którzy zbierają odpady w sposób nieselektywny a chcieliby otrzymać darmowy kosz powinni zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie wpisać się na listę osób zainteresowanych koszem.
Zachęcam Państwa do segregacji odpadów komunalnych. Każdy z nas powinien starać się prowadzić selektywna zbiórkę odpadów we własnym domu, aby odpady mogły zostać ponownie użyte lub przetworzone. Od nas samych zależy czy będziemy żyć w czystym i bezpiecznym środowisku.

Przypominam, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku segregacji śmieci jest niższa niż w przypadku zbiorki nieselektywnej. To się opłaca!

Jak segregować odpady biodegradowalne?
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj (należy pobrać ulotkę)


*******

Szanowni Mieszkańcy! 

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późniejszymi zmianami). Ustawa ta nałożyła na wójtów, burmistrzów, prezydentów nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż na terenie Gminy Miasto Łęczyca znajdują się dwa typy nieruchomości:
• Nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców;
• Nieruchomości niezamieszkałe tj. lokale użytkowe, w tym: zakłady pracy, szkoły, instytucje kultury, oświaty.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pozostałe nieruchomości funkcjonują na dotychczasowych zasadach – umowach zawartych z odbiorcami odpadów komunalnych. 

Uwaga! 
W nieruchomościach zamieszkałych, w których występują lokale niezamieszkałe (lokale użytkowe) system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje tylko lokale mieszkalne. 

Szczegółowe informacje w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać pod nr tel. 24 721-03-37, 03-35.