Nieruchomości na sprzedaż

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 15 lutego 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:

09.00 – drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 14, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 35,67 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.  Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,71 m2.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 1838 o powierzchni 1346 m2 w udziale wynoszącym 39/2757 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00010637/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy).

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej. Wskaźniki charakterystyki energetycznej:

 1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową : EU = 88,01 kWh/(m² · rok)
 2. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową : EK= 106,36 Wh/(m² · rok)
 3. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP = 190,38 kWh/(m²· rok)
 4. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową:Uoze = 0,00%
 5. Jednostka wielkości emisji Co₂: Eco₂=0,03 t CO₂/(m²· rok)

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 225.300,00 zł

wadium: 12.000,00 zł

09.40 – drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Szkolnej 1, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 45,89 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,97 m2.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 546/2 i 546/4 o łącznej powierzchni 3162 m2 w udziale wynoszącym 54/2356 ich części (księga wieczysta nr LD1Y/00033884/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy wŁęczycy).

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej. Wskaźniki charakterystyki energetycznej:

 1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową : EU = 75,0 kWh/(m² · rok)
 2. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową : EK= 88,9 Wh/(m² · rok)
 3. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP = 169,0 kWh/(m²· rok)
 4. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową:Uoze = 0,00%
 5. Jednostka wielkości emisji Co₂: Eco₂=0,02449 t CO₂/(m²· rok)

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 212.500,00 zł

wadium: 11.000,00 zł

10.20 – drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 44 usytuowanego na trzecim piętrze w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 27, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 59,45 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.  Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,11 m2.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 578/6 o powierzchni 639 m2 w udziale wynoszącym 6556/208776 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00021792/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy).

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej. Wskaźniki charakterystyki energetycznej:

 1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową : EU = 95,92 kWh/(m² · rok)
 2. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową : EK= 111,82 Wh/(m² · rok)
 3. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP = 196,19 kWh/(m²· rok)
 4. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową:Uoze = 0,00%
 5. Jednostka wielkości emisji Co₂: Eco₂=0,03 t CO₂/(m²· rok)

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 248.000,00 zł

wadium: 13.000,00 zł

11.00 – trzeci przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 42 usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 19, składającego się z pomieszczenia głównego sklepowego, zaplecza i WC o powierzchni użytkowej 64,26 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 578/28 o powierzchni 1390 m2 w udziale wynoszącym 64/1869 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00000608/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy).

Dla przedmiotowego lokalu użytkowego sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej. Wskaźniki charakterystyki energetycznej:

 1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową : EU = 49,6 kWh/(m² · rok)
 2. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową : EK= 53,4 kWh/(m² · rok)
 3. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP = 115,5 kWh/(m²· rok)
 4. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową:Uoze = 0,00%
 5. Jednostka wielkości emisji Co₂: Eco₂=0,01551 t CO₂/(m²· rok)

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 301.000,00 zł

wadium: 16.000,00 zł

Oględziny lokali po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721 03 30.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach, które winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego –  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Łęczycy nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 9 lutego 2024 roku /włącznie/.

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Kwota wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna dodatkowo z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną czy też osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do przystąpienia do przetargu.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka.

Z regulaminem i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721 03 30.

Burmistrz Miasta Łęczyca może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.