Nieruchomości na sprzedaż

Informujemy, że miasto Łęczyca ma na sprzedaż grunty pod zabudowę jednorodzinną. Wymarzony dom na spokojnym osiedlu Kwiatowym może być właśnie Twój. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, w której na sprzedaż są 4 nieruchomości gruntowe  w przedziale od 847 m² do 1170 m². Cena już od około 100 zł brutto za 1 m²!

Gdzie zamieszkasz?

Osiedle Kwiatowe, utworzone z domów jednorodzinnych, zlokalizowane jest w zachodniej części miasta, posiadające bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 703. Dobre położenie gruntów gwarantuje, że w promieniu 1,5 km istnieje dostęp do podstawowych instytucji oraz placówek.

Termin przetargu ustalono na dzień 28 września 2021 roku. 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w określonych wysokościach, które winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy  nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 20 września 2021 roku /włącznie/.

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca.

Przetargi odbędą się dnia 28 września 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:

09.00 – pierwszy przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 42 usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 19, składającego się z 2 pomieszczeń oraz WC o powierzchni użytkowej 64,26 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 578/28 o powierzchni 1390 m2 w udziale wynoszącym 64/1869 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00000608/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 278.000,00 zł

wadium : 15.000,00 zł

Oględziny lokalu w dniu 13 września 2021 roku w godz. 10.00-11.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721 03 30.

09.40 – trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki nr 118/13 o powierzchni 0,0201 ha i nr 118/27 o powierzchni 0,0646 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

Dla działek brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działki objęte ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,Ur” – tereny rozwojowe w tym przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolnicze – pola uprawne, zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. Nieruchomość będzie posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia technicznego tj. sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza: 86.800,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium: 5.000,00 zł

10.00 – trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/37 o powierzchni 0,1149 ha, uregulowanej
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działka objęta ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,Ur” – tereny rozwojowe w tym przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolnicze – pola uprawne, zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. Nieruchomość będzie posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia technicznego tj. sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza: 117.600,00 zł ( w tym 23% VAT)

wadium: 6.000,00 zł

10.20 – trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/39 o powierzchni 0,1168 ha uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działka objęta ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,Ur” – tereny rozwojowe w tym przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolnicze – pola uprawne, zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. Nieruchomość będzie posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia technicznego tj. sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza: 119.500,00 zł ( w tym 23% VAT)

wadium : 6.000,00 zł

10.40 – trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/40 o powierzchni 0,1170 ha, uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działka objęta ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,Ur” – tereny rozwojowe w tym przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolnicze – pola uprawne, zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. Nieruchomość będzie posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia technicznego tj. sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza: 119.700,00 zł ( w tym 23% VAT)

wadium : 6.000,00 zł

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Kwota wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna dodatkowo z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną czy też osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do przystąpienia do przetargu.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka.

Z regulaminem i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721 03 30.

Burmistrz Łęczycy może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.

Więcej o ogłoszeniu: Zarządzenia Nr 120.116.2021

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że odwołuje wyznaczony na dzień 28 września 2021 r. na godz. 09:20 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewid.: nr 115/7 o pow. 0,0827 ha i nr 118/26 o pow. 0,0020 ha objętej księgą wieczystą LD1Y/00029378/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łęczycy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych z powodu konieczności ustanowienia służebności przesyłu na ww. nieruchomości.

Więcej o ogłoszeniu: Zarządzenie Nr 120.118.2021

Więcej informacji o ofercie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/ lub tel. (24) 721-03-30.