Nieruchomości na sprzedaż

Informujemy, że miasto Łęczyca ma na sprzedaż grunty pod zabudowę jednorodzinną. Wymarzony dom na spokojnym osiedlu Kwiatowym może być właśnie Twój. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, w której na sprzedaż są 4 nieruchomości gruntowe  w przedziale od 847 m² do 1170 m². Cena już od około 100 zł brutto za 1 m²!

Gdzie zamieszkasz?

Osiedle Kwiatowe, utworzone z domów jednorodzinnych, zlokalizowane jest w zachodniej części miasta, posiadające bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 703. Dobre położenie gruntów gwarantuje, że w promieniu 1,5 km istnieje dostęp do podstawowych instytucji oraz placówek.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości!

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 26 października 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:

09.00 – lokal mieszkalny nr 21  położony przy ulicy Zachodniej 21 w Łęczycy, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 49,18 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.  Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,24 m2

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 240.000,00 zł

   wadium: 12.000,00 zł

09.45 –  lokal mieszkalny nr 14 położony przy ulicy Szkolnej 1 w Łęczycy, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 45,89 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.  Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,97 m2.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 212.500,00 zł

   wadium: 11.000,00 zł

10.30 –  lokal użytkowy nr 37 położony przy ulicy Zachodniej 19 w Łęczycy, składający się z  pomieszczenia głównego, zaplecza, pomieszczenia sanitarnego i WC
o powierzchni użytkowej 59,84 m2.  Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 11,41 m2 Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 280.000,00 zł

   wadium: 15.000,00 zł

11.15 – lokal użytkowy nr 39 położony przy ulicy Zachodniej 19 w Łęczycy, składający się z pomieszczenia głównego sklepowego, zaplecza i WC o powierzchni użytkowej 86,53 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 18,13 m2 Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 405.000,00 zł

   wadium: 21.000,00 zł

12.00 – lokal użytkowy nr 42 położony przy ulicy Zachodniej 19 w Łęczycy, składający się z pomieszczenia głównego sklepowego, zaplecza i WC o powierzchni użytkowej 64,26 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 301.000,00 zł

   wadium: 16.000,00 zł

Oględziny lokali po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721 03 30

12.45 – nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 1864 o powierzchni 0,2338 ha uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działka objęta ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,Ur” – tereny rozwojowe w tym przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

   cena wywoławcza: 266.400,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium : 14.000,00 zł

13.30 – nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Łęczycy oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/37 o powierzchni 0,1149 ha, uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działka objęta ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,Ur” – tereny rozwojowe w tym przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

  cena wywoławcza: 130.900,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium: 7.000,00 zł

14.15 – nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Łęczycy oznaczona wg ewidencji gruntów jako działki nr 118/13 o powierzchni 0,0201 ha i nr 118/27 o powierzchni 0,0646 ha, uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2. Dla działek brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działki objęte ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,Ur” – tereny rozwojowe w tym przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

   cena wywoławcza: 96.500,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium: 5.000,00 zł

15.00 – nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Łęczycy oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 1605 o powierzchni 0,0435 ha uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00022674/8.  Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca działka objęta ustaleniami dla terenu oznaczonego symbolem ,,MN” – tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

   cena wywoławcza: 58.900,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium : 3.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach, które winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego –  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Łęczycy nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 16 października 2023 roku /włącznie/.

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Kwota wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna dodatkowo z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną czy też osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do przystąpienia do przetargu.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka.

Z regulaminem i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721 03 30.

Burmistrz Miasta Łęczyca może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.