Nieruchomości miejskie na sprzedaż

20.10.2017
autor: UM Łęczyca
Nieruchomości miejskie na sprzedaż
Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 23 listopada 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:
1. 10.00 – trzeci przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 38, usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5E o powierzchni użytkowej 39,03 m2 i przynależnej piwnicy o powierzchni 2,90 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działki nr 423/59 i 1292/34 o łącznej pow. 933 m2 w udziale wynoszącym 419/23283 ich części (księga wieczysta nr LD1Y/00036643/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 87.000,00 zł,
wadium: 4.500,00 zł
Oględziny lokalu w dniu 13 listopada 2017 roku w godz. 10.00-11.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-03-30.
Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 04.07.2017 r., 28.09.2017 r.

2. 10.30 – czwarty przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 56, usytuowanego na I piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 38D o powierzchni użytkowej 35,29 m2 i przynależnej piwnicy o powierzchni 5,92 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Wraz ze sprzedażą lokalu oddane będzie w użytkowanie wieczyste 41/3628 części działki gruntu nr 522/1 o pow. 870 m2 (księga wieczysta nr LD1Y/00020813/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza:94.000,00 zł, w tym cena udziału w gruncie 1.020,00 zł,
wadium: 5.000,00zł
Oględziny lokalu w dniu 13 listopada 2017 roku w godz. 11.30-12.30 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-03-30.
Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 16.05.2017 r., 04.07.2017 r., 28.09.2017 r.
3. 11.00 –dwunasty przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu nr 29 przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, usytuowanego na kondygnacji podziemnej w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 10 o powierzchni użytkowej 106,40 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Wraz ze sprzedażą lokalu oddane będzie w użytkowanie wieczyste 106/1729 części działki gruntu nr 625/33 o pow. 1.302 m2 (księga wieczysta nr LD1Y/00032192/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza:49.000,00 zł, tym cena udziału w gruncie 7.700,00 zł
wadium: 2.500,00 zł
Oględziny lokalu w dniu 13 listopada 2017 roku w godz. 13.00- 14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-03-30.
Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów:26.06.2015 r., 24.09.2015 r., 24.11.2015 r., 09.03.2016 r.,19.05.2016 r.,14.09.2016 r.,29.11.2016 r.,28.02.2017 r,16.05.2017 r.,04.07.2017 r., 28.09.2017 r.
Z ceny nieruchomości lokalowej uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 2, 3 zostanie wyodrębniona do ustalenia opłat cena udziału w gruncie. Za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste pobrana zostanie pierwsza opłata w wysokości 25% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu oraz zostanie ustalona opłata roczna w wysokości 1% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 2, a 3% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 3. Do opłat za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste zostanie doliczony podatek VAT według stawki 23%. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach, które winny być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Pekao S.A. nr: 90 1240 2539 1111 0010 6102 1434 w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. /włącznie/.
Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Kwota wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna dodatkowo z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną czy też osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do przystąpienia do przetargu.
W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka.
Z regulaminami i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721-03-30.
Burmistrz Łęczycy może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tel.(24) 721 03 30