Miasto Łęczyca realizuje projekt pn. „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!”

28.12.2021
autor: UM Łęczyca (mk2)
Miasto Łęczyca realizuje projekt pn. „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!”

Miasto Łęczyca w ramach umowy RPLD.09.02.01-10-A019/21-00 realizuje projekt pn. „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.


Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy oraz Świetlica Środowiskowa w Łęczycy.

Łączna kwota projektu wynosi 532 003,28 złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 452 190,07 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Poniżej szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia.