LXXII sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

08.10.2018
autor: UM Łęczyca (mk)
LXXII sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz na podstawie Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łęczycy (załącznik nr 6 do Statutu Miasta Łęczyca § 4 ust. 3-4) zwołuję LXXII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 10 października 2018 roku (środa) o godz. 16:30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 1.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 2.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 6.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 7.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 8.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 9.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2018-2025.
 15. Podjęcie uchwały sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII.143.2012 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 09 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Łęczyca.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy i odstąpienia od obowiązku zbycia w drodze przetargu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy, których przedmiotem są te same części działek oddane w najem lub dzierżawę na czas oznaczony stanowiące własność Gminy Miasto Łęczyca.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łęczycy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Łęczyca na lata 2019-2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca na lata 2019-2023.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej    

                                                                                                Paweł Kulesza