LXIV Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

12.04.2018
autor: UM Łęczyca (mn)
LXIV Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz na podstawie Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łęczycy (załącznik nr 6 do Statutu Miasta Łęczyca § 4 ust. 3-4) zwołuję sesję nr LXIV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
 5. Przyjęcie sprawozdania MOPS w Łęczycy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Łęczyca na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 1
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 2
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 3
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 4
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamkniecie sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Paweł Kulesza