LVIII sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

17.12.2021
autor: UM Łęczyca (ab)
LVIII sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z  2021 r. poz. 1834) zapraszam na  LVIII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się  w dniu 22 grudnia 2021 roku (środa) o godz.  1615, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łęczyca na lata 2021-2036”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/115/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia Programu restrukturyzacji zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łęczyca.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/237/2020 z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2021-2026.
 9. Przedstawienie informacji w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia wskaźnika zadłużenia samorządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łęczyca na 2022 rok.
 12. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.  
 13. Zamknięcie sesji.             

Proszę o udział w posiedzeniu.                   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Domagała