LVII Sesja Rady Miejskiej

19.10.2017
autor: UM Łęczyca
LVII Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam na posiedzenie LVII Sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku (wtorek) o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/247/17 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Miasta Łęczyca oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. M. Konopnickiej w Łęczycy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 r. – Projekt 1.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 r. – Projekt 2.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 r. – Projekt 3.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 r. – Projekt 4.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady
Paweł Kulesza