Rada Miasta

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

23.10.2013 autor: UM Łęczyca

Zapraszam na sesję nr XXXIV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 29 października 2013 r. o godz. 16.15, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał. 4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Miasta. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w Łęczycy 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Łęczyca. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

Komisja Planu i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

23.10.2013 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2013r. o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków i wydanie opinii w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych, 2. Opinia projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, 3. Opinia w sprawie pisma Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, 4. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Alina Libiszewska

Komisja Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy

21.10.2013 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 22 października 2013 r. o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Opinia projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Łęczyca. 2. Opinia w sprawie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 1/11. 3. Informacja nt. sposobu rozliczania czasy pracy w ramach zadeklarowanego odpracowania zaległości czynszowych. 4. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Lidia Keller

Komisja Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy

10.10.2013 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 14 października 2013r. o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2. Rozpatrzenie wniosku stowarzyszenia MKS Górnik 1956 Łęczyca w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu stadionu miejskiego w Łęczycy 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Witold Gajewski

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

10.10.2013 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 15 października 2013 r. o godz. 16.00 w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy rozpocznie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy. Kolejne punkty omawiane będą w sali 18 Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Informacja z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miasta Łęczyca w roku 2013. 2. Opinia projektu uchwały w sprawie przyjęcia współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Elżbieta Wencel