Dotacje – promowanie

Szkolne Centrum Edukacji

18.10.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Szkolne Centrum Edukacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Kwota dofinansowania: 408 998,00 PLN Okres realizacji: 01.09.2010 – 31.03.2012 Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, rozwój kompetencji kluczowych i wzmocnienie zdolności do samokształcenia, wsparcie pedagogiczne uczniów zagrożonych patologią społeczną oraz doradztwo edukacyjno- zawodowe. Wsparciem objętych zostanie 220 uczniów Gimnazjum w Łęczycy w cyklu 2010/2011 i 220 w cyklu 2011/2012. W ramach projektu zostaną zorganizowane:

Z nauką ścisłą za Pan Brat

18.10.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Z nauką ścisłą za Pan Brat” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość oświaty Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Łączny koszt Projektu 15 069 741,36 zł Okres realizacji: 2009 – 2012 Lider projektu: Gmina Miasta Rypina Partnerzy: Gmina Miasto Łęczyca, Powiat Rypiński, Gmina Brzuze, Gmina Rogowo, Gmina Rypin, Gmina Skrwilno, Gmina Wąpielsk, Gmina Szczutowo, Gmina Słupsk, Gmina Miasta Nowe Miasto Lubawskie, Miasto i Gmina Kłodawa. Projekt „Z nauką ścisłą za Pan Brat” ma na celu wdrożenie ponadregionalnego programu podnoszącego u uczniów poziom umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla zdolności do zatrudnienia oraz kontynuowania edukacji ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

Szkolne Centrum Integracji RAZEM

18.10.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Szkolne Centrum Integracji RAZEM” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  Kwota dofinansowania: 49 925,00PLN Okres realizacji: 01.02.2009 – 31.05.2009 Celem projektu jest rozwój inicjatyw na rzecz integracji uczniów Gimnazjum w Łęczycy oraz wzrost ich poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Wsparciem objęto 72 uczniów Gimnazjum w wieku od 13 do 16 lat, którzy przejawiali chęć spędzenia wolnego czasu z kolegami i koleżankami ze swojej szkoły, podjęcia działań na rzecz aktywności społecznej, wykształcenia postaw dialogu, umiejętności słuchania innych, wzmocnienia swojej obowiązkowości i zdyscyplinowania. W ramach projektu zorganizowano zespoły zajęć integracyjnych o różnej tematyce: – zespół teatru językowego (j. angielski)

Program współpracy dla NGO

18.10.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Program współpracy dla NGO” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Kwota dofinansowania: 50 000,00 PLN Okres realizacji: 01.10.2008r. – 31.03.2009r. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz sprawności działania w zakresie realizacji zadań publicznych wśród organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i powiatu łęczyckiego. Projekt obejmował swoim zasięgiem 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 5 spotkań animacyjnych. Animator zachęcał do aplikowania o środki publiczne lecz pozabudżetowe gmin (Europejski Fundusz Społeczny) oraz proponował i zachęcał do korzystania z usługi doradczej przy pisaniu wniosku aplikacyjnego. Elementem kluczowym spotkań było wypracowanie wspólnego rocznego programu współpracy na

Europejska jakość już w szkole podstawowej

Europejska jakość już w szkole podstawowej

11.10.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Europejska jakość już w szkole podstawowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w  jakości usług edukacyjnych Kwota dofinansowania: 593.290,00 PLN Okres realizacji projektu: 01.09.2009r. – 31.07.2011r. Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz rozwój kluczowych kompetencji ze szczególnym uwzględnieniem edukacji informatycznej, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU 15 czerwca 2011r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy odbyła się uroczystość zakończenia realizacji projektu. Dyrektor Szkoły, koordynator projektu, Pani Bogumiła Wójtowicz podsumowała wszystkie zadania, które