Dotacje – promowanie

Szkolne Centrum Integracji RAZEM

18.10.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Szkolne Centrum Integracji RAZEM” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  Kwota dofinansowania: 49 925,00PLN Okres realizacji: 01.02.2009 – 31.05.2009 Celem projektu jest rozwój inicjatyw na rzecz integracji uczniów Gimnazjum w Łęczycy oraz wzrost ich poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Wsparciem objęto 72 uczniów Gimnazjum w wieku od 13 do 16 lat, którzy przejawiali chęć spędzenia wolnego czasu z kolegami i koleżankami ze swojej szkoły, podjęcia działań na rzecz aktywności społecznej, wykształcenia postaw dialogu, umiejętności słuchania innych, wzmocnienia swojej obowiązkowości i zdyscyplinowania. W ramach projektu zorganizowano zespoły zajęć integracyjnych o różnej tematyce: – zespół teatru językowego (j. angielski)

Program współpracy dla NGO

18.10.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Program współpracy dla NGO” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Kwota dofinansowania: 50 000,00 PLN Okres realizacji: 01.10.2008r. – 31.03.2009r. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz sprawności działania w zakresie realizacji zadań publicznych wśród organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i powiatu łęczyckiego. Projekt obejmował swoim zasięgiem 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 5 spotkań animacyjnych. Animator zachęcał do aplikowania o środki publiczne lecz pozabudżetowe gmin (Europejski Fundusz Społeczny) oraz proponował i zachęcał do korzystania z usługi doradczej przy pisaniu wniosku aplikacyjnego. Elementem kluczowym spotkań było wypracowanie wspólnego rocznego programu współpracy na

Europejska jakość już w szkole podstawowej

Europejska jakość już w szkole podstawowej

11.10.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Europejska jakość już w szkole podstawowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w  jakości usług edukacyjnych Kwota dofinansowania: 593.290,00 PLN Okres realizacji projektu: 01.09.2009r. – 31.07.2011r. Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz rozwój kluczowych kompetencji ze szczególnym uwzględnieniem edukacji informatycznej, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU 15 czerwca 2011r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy odbyła się uroczystość zakończenia realizacji projektu. Dyrektor Szkoły, koordynator projektu, Pani Bogumiła Wójtowicz podsumowała wszystkie zadania, które

Piastowskie warsztaty rzeźbiarskie

13.12.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Piastowskie warsztaty rzeźbiarskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kwota dofinansowania: 29.764,00 PLN Okres realizacji: 26.07.2010 – 22.10.2010 Celem projektu jest stworzenie młodym ludziom z łęczyckich szkól warunków do rozwoju talentów i kreatywności twórczej poprzez kontakt z dawnym rzemiosłem. W trakcie realizacji projektu wzięło  udział 12 osób. W ramach projektu odbyły się warsztaty rzeźbiarskie, których efektem jest 6 rzeźb królów piastowskich, związanych z Królewskim Miastem Łęczyca. Praca uczestników i profesjonalnych rzeźbiarzy została uwieńczona w albumie zdjęciowym, wydanym w ramach projektu. 

Łęczyckie kółko fotograficzne

13.12.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Łęczyckie kółko fotograficzne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kwota dofinansowania: 37.110,00 PLN Okres realizacji: 01.08.2010 – 31.12.2010 Celem projektu jest nabycie umiejętności w zakresie tworzenia profesjonalnej fotografii przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum, funkcjonujących na terenie miasta Łęczyca. W trakcie realizacji projektu uczestniczy 20 uczniów z łęczyckich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II. W okresie od 16 października do 04 grudnia br. odbyły się warsztaty fotograficzne, efektem których jest album zdjęciowy o Łęczycy.