Dotacje – promowanie

Budowa drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w Łęczycy

03.01.2013 autor: UM Łęczyca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji: „Budowa drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w Łęczycy” Całkowita wartość projektu: 1 190 858,81 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 774 058,22 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.04.00-00-030/11-00 z dnia 28 listopada 2012r. Aneks nr UDA-RPLD.03.04.00-00-030/11-01 z dnia 8 maja 2013r.Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2012r. – 31 października 2013r. Przedmiotem niniejszego projektu jest uzupełnienie uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łęczycy. Realizacja projektu obejmuje: 1. Prace studyjno-koncepcyjne – opracowanie koncepcji odwodnienia terenów inwestycyjnych 2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – budowa drogi wewnętrznej o długości 306,78 m pełniącej funkcję drogi dojazdowej do działek inwestycyjnych na terenie ŁSSE w Łęczycy. Droga stanowić

Mogę liczyć na pomoc

Mogę liczyć na pomoc

08.10.2012 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Mogę liczyć na pomoc” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Łączny koszt projektu: 209 356,00 zł Okres realizacji: od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. Celem głównym projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2012/2013 indywidualnego rozwoju 290 uczniów, w tym 154 chłopców i 136 dziewczynek, klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w Gminie Miasto Łęczyca, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego

13.12.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji: „Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego” Całkowita wartość projektu: 309 080,00 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 262 718,00 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.02.00-00-069/11-00 z dnia 13 grudnia 2011r. Aneks nr UDA-RPLD.03.02.00-00-069/11-01 z dnia 28 września 2012r.Okres realizacji projektu: 15 stycznia 2012r. – 30 czerwca 2013r. Projekt obejmuje szereg zintegrowanych działań zmierzających do budowy i dynamicznego rozwoju marki regionalnej Szlachcic Boruta, funkcjonującej w świadomości mieszkańców Łęczycy oraz Polski. Boruta wywodzi się z dawnych, przedchrześcijańskich demonów leśnych, a imię swe bierze od boru. Do dziś jest najbardziej znanym diabłem polskim, ale imię jego kojarzone jest zawsze z Łęczycą. Jego postać wpisała się na

Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta

17.11.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji: WND-RPLD.06.01.00-00-060/11 pn. „Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta” Całkowita wartość projektu: 3 591 873,55 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 2 819 384,93 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.00-00-060/11-00 z dnia 27 października 2011r. Aneks nr UDA-RPLD.06.01.00-00-060/11-01 z dnia 19 grudnia 2012r. Aneks nr UDA-RPLD.06.01.00-00-060/11-02 z dnia 10 czerwca 2013r. Okres realizacji projektu: 30 czerwca 2011r. – 31 lipca 2013r. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Łęczyckiej Starówki. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania do realizacji: – prace restauratorskie murów Zamku Królewskiego – prace restauratorskie dachu Zamku Królewskiego – przebudowa ul. Panieńskiej – przebudowa ul. Ozorkowskiej (na odcinku od ul.

Przebudowa i modernizacja ul. Bitwy nad Bzurą w Łęczycy

Przebudowa i modernizacja ul. Bitwy nad Bzurą w Łęczycy

15.11.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji:  WND-RPLD.01.01.00-00-021/09                                 pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Bitwy nad Bzurą w Łęczycy” Całkowita wartość projektu: 2.696.520,88 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 1.992.021,13 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.01.01.00-00-021/09-00 z dnia 26 czerwca 2009r.,                                     Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej. Realizacja inwestycji ma za zadanie udrożnienie i dostosowanie do realnych potrzeb użytkowników istniejącego układu komunikacyjnego. Z projektu korzystają mieszkańcy miasta Łęczyca oraz turyści. Okres realizacji projektu: 01 września 2009r. – 31 grudnia 2010r. W ramach projektu zrealizowano zadania w zakresie: – kanalizacji deszczowej – kanalizacji sanitarnej – przebudowy nawierzchni ulicy – budowy chodników – budowy wjazdów bramowych – budowy parkingow dla samochodów osobowych