Dotacje – promowanie

Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego

13.12.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji: „Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego” Całkowita wartość projektu: 309 080,00 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 262 718,00 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.02.00-00-069/11-00 z dnia 13 grudnia 2011r. Aneks nr UDA-RPLD.03.02.00-00-069/11-01 z dnia 28 września 2012r.Okres realizacji projektu: 15 stycznia 2012r. – 30 czerwca 2013r. Projekt obejmuje szereg zintegrowanych działań zmierzających do budowy i dynamicznego rozwoju marki regionalnej Szlachcic Boruta, funkcjonującej w świadomości mieszkańców Łęczycy oraz Polski. Boruta wywodzi się z dawnych, przedchrześcijańskich demonów leśnych, a imię swe bierze od boru. Do dziś jest najbardziej znanym diabłem polskim, ale imię jego kojarzone jest zawsze z Łęczycą. Jego postać wpisała się na

Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta

17.11.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji: WND-RPLD.06.01.00-00-060/11 pn. „Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta” Całkowita wartość projektu: 3 591 873,55 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 2 819 384,93 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.00-00-060/11-00 z dnia 27 października 2011r. Aneks nr UDA-RPLD.06.01.00-00-060/11-01 z dnia 19 grudnia 2012r. Aneks nr UDA-RPLD.06.01.00-00-060/11-02 z dnia 10 czerwca 2013r. Okres realizacji projektu: 30 czerwca 2011r. – 31 lipca 2013r. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Łęczyckiej Starówki. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania do realizacji: – prace restauratorskie murów Zamku Królewskiego – prace restauratorskie dachu Zamku Królewskiego – przebudowa ul. Panieńskiej – przebudowa ul. Ozorkowskiej (na odcinku od ul.

Przebudowa i modernizacja ul. Bitwy nad Bzurą w Łęczycy

Przebudowa i modernizacja ul. Bitwy nad Bzurą w Łęczycy

15.11.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji:  WND-RPLD.01.01.00-00-021/09                                 pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Bitwy nad Bzurą w Łęczycy” Całkowita wartość projektu: 2.696.520,88 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 1.992.021,13 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.01.01.00-00-021/09-00 z dnia 26 czerwca 2009r.,                                     Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej. Realizacja inwestycji ma za zadanie udrożnienie i dostosowanie do realnych potrzeb użytkowników istniejącego układu komunikacyjnego. Z projektu korzystają mieszkańcy miasta Łęczyca oraz turyści. Okres realizacji projektu: 01 września 2009r. – 31 grudnia 2010r. W ramach projektu zrealizowano zadania w zakresie: – kanalizacji deszczowej – kanalizacji sanitarnej – przebudowy nawierzchni ulicy – budowy chodników – budowy wjazdów bramowych – budowy parkingow dla samochodów osobowych

Szkolne Centrum Edukacji

18.10.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Szkolne Centrum Edukacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Kwota dofinansowania: 408 998,00 PLN Okres realizacji: 01.09.2010 – 31.03.2012 Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, rozwój kompetencji kluczowych i wzmocnienie zdolności do samokształcenia, wsparcie pedagogiczne uczniów zagrożonych patologią społeczną oraz doradztwo edukacyjno- zawodowe. Wsparciem objętych zostanie 220 uczniów Gimnazjum w Łęczycy w cyklu 2010/2011 i 220 w cyklu 2011/2012. W ramach projektu zostaną zorganizowane:

Z nauką ścisłą za Pan Brat

18.10.2011 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Z nauką ścisłą za Pan Brat” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość oświaty Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Łączny koszt Projektu 15 069 741,36 zł Okres realizacji: 2009 – 2012 Lider projektu: Gmina Miasta Rypina Partnerzy: Gmina Miasto Łęczyca, Powiat Rypiński, Gmina Brzuze, Gmina Rogowo, Gmina Rypin, Gmina Skrwilno, Gmina Wąpielsk, Gmina Szczutowo, Gmina Słupsk, Gmina Miasta Nowe Miasto Lubawskie, Miasto i Gmina Kłodawa. Projekt „Z nauką ścisłą za Pan Brat” ma na celu wdrożenie ponadregionalnego programu podnoszącego u uczniów poziom umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla zdolności do zatrudnienia oraz kontynuowania edukacji ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,