Dotacje – promowanie

Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego – etap II

28.05.2014 autor: UM Łęczyca

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji: „Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego – etap II” Całkowita wartość projektu: 520 674,00 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 442 572,90 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.02.00-00-037/13-00 z dnia 26 maja 2014r. Okres realizacji projektu: styczeń 2014 – maj 2015r. Projekt obejmuje szereg zintegrowanych działań zmierzających do budowy i dynamicznego rozwoju marki regionalnej Szlachcic Boruta, funkcjonującej w świadomości mieszkańców Łęczycy oraz Polski. Boruta wywodzi się z dawnych, przedchrześcijańskich demonów leśnych, a imię swe bierze od boru. Do dziś jest najbardziej znanym diabłem polskim, ale imię jego kojarzone jest zawsze z Łęczycą. Jego postać wpisała się na stałe do historii województwa łódzkiego

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Łęczycy

03.03.2014 autor: UM Łęczyca

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Łęczycy”. Całkowita wartość projektu: 2 886 886,06 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 2 453 853,15 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.02.06.00-00-023/09-00 z dnia 31 stycznia 2014r.Okres realizacji Projektu: – termin rozpoczęcia realizacji Projektu nie później niż: 24.06.2009r., – zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30.11.2014r., – zakończenie finansowe realizacji Projektu: 31.12.2014r. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Łęczycy, a dokładnie: Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c: – modernizacja instalacji c.o. (płukanie instalacji c.o), – wymiana starej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych na nowe energooszczędne o niskim współczynniku przenikania ciepła, – docieplenie ścian zewnętrznych styropianem

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Łęczyca

24.02.2014 autor: UM Łęczyca

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Łęczyca” Całkowita wartość projektu: 18.465,38 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 15.335,66 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.00-00-023/12-00 z dnia 28 listopada 2013r. Aneks nr UDA-RPLD.04.02.00-00-023/12-01 z dnia 18 sierpnia 2014r.Okres realizacji projektu: 1 października 2014r. – 26 listopada 2014r. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Łęczyca. System Informacji Przestrzennej to szeroko pojęty zbiór informacji o obiektach znajdujących się pod, na oraz nad powierzchnią ziemi, odwzorowanych w geodezyjnym układzie współrzędnych. Jest podstawową bazą wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego. W systemie zawarte będą informacje o terenie, zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, drogach i

Budowa drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w Łęczycy

03.01.2013 autor: UM Łęczyca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji: „Budowa drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w Łęczycy” Całkowita wartość projektu: 1 190 858,81 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 774 058,22 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.04.00-00-030/11-00 z dnia 28 listopada 2012r. Aneks nr UDA-RPLD.03.04.00-00-030/11-01 z dnia 8 maja 2013r.Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2012r. – 31 października 2013r. Przedmiotem niniejszego projektu jest uzupełnienie uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łęczycy. Realizacja projektu obejmuje: 1. Prace studyjno-koncepcyjne – opracowanie koncepcji odwodnienia terenów inwestycyjnych 2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – budowa drogi wewnętrznej o długości 306,78 m pełniącej funkcję drogi dojazdowej do działek inwestycyjnych na terenie ŁSSE w Łęczycy. Droga stanowić

Mogę liczyć na pomoc

Mogę liczyć na pomoc

08.10.2012 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Mogę liczyć na pomoc” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Łączny koszt projektu: 209 356,00 zł Okres realizacji: od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. Celem głównym projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2012/2013 indywidualnego rozwoju 290 uczniów, w tym 154 chłopców i 136 dziewczynek, klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w Gminie Miasto Łęczyca, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.