Ogólnopolska Karta dużej RodzinyKliknij na obrazek, by uzyskać informacje, jak zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Od 1 sierpnia 2017r. obowiązuje nowy wzór wniosku oraz oświadczeń

Informujemy, iż od sierpnia 2017r. zmienił się wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty, a także wzory oświadczeń, które należy dołączyć, składając wniosek. Formularze dostępne są poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (do pobrania)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (do pobrania)

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (do pobrania)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (do pobrania)

 


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu.
Karta jest wydawana bezpłatnie
, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie www.rodzina.gov.pl.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie co najmniej trojga dzieci w pieczy zastępczej oraz, że ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka– postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek
Oświadczenie

Miejsce złożenia wniosku i dokumentów:

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 – Wydział  Oświaty (II piętro, pokój nr 32), tel. (0-24) 721-03-34.