Informacja – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wskazanie alternatywnych sposobów kulturalnego i aktywnego s

16.10.2017
autor: UM Łęczyca

W dniu 10.10.2017 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z póź zm.) Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycy złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży oraz osób dorosłych pn. „Wskazanie alternatywnych sposobów kulturalnego i aktywnego spędzania czasu wolnego z dala od nałogów i uzależnień dla młodzieży oraz dorosłych działających przy OSP Łęczyca”.W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 23 października 2017 r. (włącznie) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy przesyłać lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, 99 – 100 Łęczyca.OFERTA