Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

01.02.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.)

 

 

1. STYCZNIA 2019 R. Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

 • Nie jest wymagany wniosek.
 • Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.

2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU?

Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie   z budynków mieszkalnych.

3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
Z URZĘDU.

 • Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia
  (tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.) i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów
  i budynków lub inny adres na który doręczana była korespondencja dotycząca użytkownika wieczystego.
 • Zaświadczenie będzie przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni
  w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.
  Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę z działu III księgi wieczystej Sąd pobiera opłatę w wysokości:

– 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
– 75 zł – w pozostałych przypadkach.

Ponadto zaświadczenie będzie przesłane do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami celem ujawnienia w ewidencji gruntów
i budynków.

4. CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?

 • Zaświadczenie może być wydane na wniosek:
 • w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia;
 • w terminie 1 miesiąca jeżeli wydanie zaświadczenia jest uzasadnione potrzebą dokonania czynności prawnej.
 • Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
 • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego
  w Łęczycy w Banku Pekao S.A. Nr: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.

5. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

 • Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
 • Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.
 • Po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności właściciel może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty, w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia.

6. NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?

 • Nie uiszczamy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Uiszczamy natomiast opłatę za przekształcenie.
 • Opłatę za przekształcenie za rok 2019 r. można wnieść do dnia 29 lutego 2020 r., natomiast opłatę za 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
 • Opłata za przekształcenie za pozostałe lata (tj. od 2021 r.) wnoszona jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

7. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?

 • Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
 • Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę nr V/34/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty, która  wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

8. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU?

dodatkowe informacje można uzyskać:

 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 (na II piętrze – pokój 44 lub 42),
 • pod numerem telefonu: (24) 721 03 33, (24) 721 03 30.