eŁęczyca – nowoczesne technologie w usługach publicznych Urzędu Miejskiego

Projekt realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: VI. Infrastruktura usług społecznych
Działanie VI.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne
Poddziałanie VI.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne
Wartość całkowita projektu: 396.060,00 zł.
Wartość dofinansowania: 257.600,00 zł
Data rozpoczęcia projektu: 01.07.2016 r.
Data zakończenia rzeczowego zadania: 31.12.2017 r.

Przedmiotem projektu jest znaczące zwiększenie efektywności zadań wykonywanych przez Urząd Miejski w Łęczycy poprzez budowę zintegrowanego systemu informacyjnego (ZSI). Stworzenie zintegrowanego systemu informacyjnego obejmuje następujące zagadnienia: Portal Miejski zgodny z WCAG 2.0, Biuletyn Informacji Publicznej; Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta z funkcjonalnością Elektronicznego Obiegu Dokumentów; Interfejs komunikacyjny, Broker komunikacyjny; Moduł obsługi Rady Miasta E-Rada; System bazy danych; Aplikację mobilną. Przedsięwzięcie stanowi działanie typu A – rozwój e-administracji. Ponadto, kolejnymi zadaniami przewidzianymi w ramach projektu jest opracowanie studium wykonalności, szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy w zakresie obsługi wdrażanego systemu teleinformatycznego, opieka autorska (serwis) oraz promocja projektu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych, w tym informacji sektora publicznego, przez mieszkańców miasta Łęczyca poprzez budowę elektronicznej administracji w Gminie Miasto Łęczyca w oparciu o zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt służy wdrożeniu standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu oraz osiągnięciu awansu cyfrowego w ramach administracji publicznej. Kluczowym celem będzie zapewnienie mieszkańcom miasta możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz podpisu elektronicznego dzięki budowie środowiska e-administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych.

Projekt jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców obejmującej obywateli i przedsiębiorców oraz pracowników Urzędy Miejskiego w Łęczycy i jego jednostek organizacyjnych.