e-Łódzkie

„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wrota Regionu Łódzkiego

Projekt pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego od połowy 2009 roku. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami: gminami i powiatami województwa łódzkiego, w tym z Gminą Miasto Łęczyca – umowa partnerska Nr 113/2009/WR z dn. 27.04.2009r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne.

Całkowity koszt projektu to 21.533.000,00 zł, w 85% (18.303.050,00 zł) pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę (3 229 950,00 zł) stanowi wkład własny. W Mieście Łęczyca przedstawiało się to następująco: 17.263,29 zł wkład własny, 97.824,98 zł dofinansowanie EFRR, razem wartość projektu wyniosła 115.088,27 zł.

W ramach „Wrót Regionu Łódzkiego” pozyskaliśmy sprzęt teleinformatyczny, który w istotny sposób wzbogacił zasoby urzędu, podnosząc znacznie nie tyle komfort pracy urzędników ale przede wszystkim jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

Zakupiono:

  • 10 szt – zestaw komputerowy Dell Optiplex 780 wyposażony w 19 calowe monitory Hyundai X93S,
  • 3 szt – urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP,
  • 1 szt – drukarka Kyocera FS-1300DN,
  • 1 szt – skaner Epson GT-S50,
  • 3 szt – serwer Lenovo TS200v z systemem Windows 2008,
  • 1 szt – urządzenie do wykonywania backupu z oprogramowaniem EMC Retrospect,
  • 1 szt – szafa krosownicza 19” 42U, wyposażoną w urządzenie Juniper Networks Model SRX100 i EX2200 oraz zasilacz awaryjny UPS.

W ramach modernizacji serwerowni wykonano także montaż drzwi antywłamaniowych z elektrozamkiem i manipulatorem.

Ponadto w ramach projektu zakupiono system antywirusowy Symantec Endpoint Protection z licencją na 61 stanowiska, 61 licencje Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz 2 licencje serwera relacyjnej bazy danych typ III (Oracle Database Express Edition).

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. Sercem projektu będzie System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), autorska platforma stworzona przez wyłonioną w procedurach przetargowych firmę Comp S.A. Platforma SEOD – Wrota Regionu Łódzkiego – zintegrowana będzie z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (EPUAP – http://epuap.gov.pl – stworzona przez MSWiA). Oznacza to, iż użytkownicy EPUAP, posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, będą mogli poprzez Internet – składać wnioski i uruchamiać procedury administracyjne. Pilotażowo planowane jest uruchomienie systemu dla obsługi następujących spraw: pozwolenie na wycinkę drzew, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto, w SEOD procedowane będą również sprawy inicjowane w tradycyjnej „papierowej wersji”. Po zeskanowaniu wniosku papierowego dokumentacja krążyć będzie po urzędzie jedynie w wersji elektronicznej. W założeniach pozwala to na zaoszczędzenie znacznych ilości papieru (i sprzętu drukującego), a przede wszystkim na skuteczniejsze monitorowanie przebiegu realizacji spraw, co za tym idzie, szybsze i bezstronne procedowanie.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie http://www.elodzkie.pl