Deklaracja dostępności

Miasto Łęczyca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasto Łęczyca.

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Sadokierska, msadokierska@leczyca.info.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 721 03 42 lub Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14
  • Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno wejście od strony parkingu służbowego, jedno wejście główne od ul. M. Konopnickiej
  • Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  Budynek: Urząd Stanu Cywilnego w Łęczycy, pl. Tadeusza Kościuszki 33
  • Do budynku prowadzi jedno wejście.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście jest zabezpieczone bramkami.
 2. Budynek: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14
  • W budynku nie ma windy.
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
  • W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek: Urząd Stanu Cywilnego w Łęczycy, pl. Tadeusza Kościuszki 33
  • W budynku nie ma windy.
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
  • W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  Budynek: Urząd Stanu Cywilnego w Łęczycy, pl. Tadeusza Kościuszki 33
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Budynek: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14
  • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek: Urząd Stanu Cywilnego w Łęczycy, pl. Tadeusza Kościuszki 33
  • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Budynek: Urząd Stanu Cywilnego w Łęczycy, pl. Tadeusza Kościuszki 33
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Budynek: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Budynek: Urząd Stanu Cywilnego w Łęczycy, pl. Tadeusza Kościuszki 33
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne