Budżet obywatelski

Budżet Obywatelski nareszcie w Łęczycy. Jego idea jest prosta – to mieszkańcy zdecydują, poprzez przedstawienie projektów i zagłosowanie na nie, co w naszym mieście zostanie zrealizowane. Zakres zadań obejmujących Budżet Obywatelski jest szeroki: od małej architektury po przedsięwzięcia związane z kulturą i rekreacją.

Wymogi formalne projektu

 • Projekt musi być zgłoszony na formularzu z załącznika poniżej. Wzór formularza określa Zarządzenie 120.70.2022 z dn. 26.04.2022 r. Burmistrza Miasta Łęczyca
 • Projekt musi być zgłoszony w terminie 1 czerwca – 22 lipca
 • Projekt powinien zawierać podpis wnioskodawcy – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – a w przypadku kilku wnioskodawców, wymagane jest podanie danych każdego z nich
 • Pod projektem swoje podpisy popierające dany projekt powinno złożyć co najmniej 10 mieszkańców
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekraczać wysokości środków Budżetu Obywatelskiego

Wymogi techniczne projektu

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu
 • Opis projektu wraz z uzasadnieniem, głównymi założeniami, lokalizacją oraz adresem (w przypadku projektów instytucjonalnych)
 • Możliwość technicznej realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego

Wymogi prawne projektu

 • Projekt musi mieścić się w zadaniach własnych Miasta Łęczycy
 • Projekt musi spełniać kryterium ogólnodostępności
 • Ustalona lokalizacja musi dotyczyć terenu będącego własnością Miasta Łęczycy
 • Projekt nie jest sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego

Gdzie składać projekty?

W terminie od 1 czerwca do 22 lipca projekty, z podpisami poparcia co najmniej 10 mieszkańców należy składać:

 1. w wersji papierowej w kancelarii urzędu, albo za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca;
 2. w wersji elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza wraz z ewentualnymi załącznikami) na adres: kancelaria@leczyca.info.pl lub skrzynka podawcza ePuap.

W przypadku złożenia projektu za pośrednictwem poczty za datę wpływu uważa się datę stempla pocztowego.

 

Na realizację zadań przeznaczonych zostanie 100 tys. zł. Już 1 czerwca będzie można zgłaszać projekty. Termin naboru upływa 22 lipca.

Tematyka może być różna, dlatego też w razie potrzeby zasięgnięcia informacji można kontaktować się z wydziałami Urzędu Miasta w poszczególnych sprawach dotyczących projektów:

 • dróg, chodników i ścieżek – Wydział Inwestycji – 24 721 03 45
 • małej architektury, terenów rekreacyjnych i zielonych, oświetlenia oraz bezpieczeństwa – Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska – 24 721 03 28
 • sportu, rekreacji, kultury i turystyki – Wydział Promocji, Kultury i Sportu – 24 721 03 43
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej – Wydział Oświaty i Pomocy Społecznej – 24 721 03 20
 • zagospodarowania przestrzennego i własności gruntów – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – 24 721 03 33
 • wątpliwości formalno-prawnych – Sekretarz Miasta – 24 721 03 25

Załącznik Nr 2 Formularz zgłaszania projektów

Załącznik Nr 3 Zgoda opiekuna prawnego

Załącznik Nr 4 Lista poparcia projektu

Uchwała Nr XL.228.2020 Rady Miejskiej

Zarządzenie 120.70.2022 Burmistrza Miasta Łęczyca