Rada Miasta

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy

05.06.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 05 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Rozpoczęcie posiedzenia. 2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zleconej przez Radę Miejską w Łęczycy uchwałą nr LI/296/17 z dnia 30 maja 2017 roku, w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie złożonej skargi na złe funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Andrzej Domagała

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy

05.06.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 06 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za 2016 rok po:     a) rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku.      b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca za rok 2016.     c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2016. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Łęczyca Krzysztofowi

Komisja Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

02.06.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 07 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 16:13 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca. 3. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Marek Jóźwiak

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

01.06.2017 autor: UM Łęczyca

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) oraz na podstawie Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łęczycy (załącznik nr 6 do Statutu Miasta Łęczyca) § 4 ust. 3-4 oraz 6 na wniosek Klubu Radnych „Od Nowa” zwołuję sesję nadzwyczajną nr LII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 02 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 17:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji w łęczyckim samorządzie. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zawieszenie organu gminy i

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

26.05.2017 autor: UM Łęczyca

Zapraszam na posiedzenie LI sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej. 4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok – Projekt 1. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok – Projekt 2. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok – Projekt 3. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej