Rewitalizacja Miasta ŁęczycaZapraszamy do wypełnienia fiszki projektowej
dotyczącej rewitalizacji Miasta


Zapraszamy do wypełnienia fiszki projektowej dotyczącej propozycji rozwoju obszaru rewitalizacji w Łęczycy. Wyznaczony wstępnie obszar znajdą Państwo w załączonej poniżej prezentacji. Prosimy o zaproponowanie projektów przez przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych w Łęczycy za rozwój, edukację, bezpieczeństwo. Każda propozycja zostanie rozpatrzona. Projekty należy przesyłać do dnia 24.04.2017 r. do godziny 12.00 na adres mnowak@leczyca.info.pl.

Fiszka projektowa (do pobrania)
Prezentacja (do pobrania)

Trzecie spotkanie konsultacyjne - serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w szczególności Radnych Miejskich, przedstawicieli NGO, przedsiębiorców i innych instytucji na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 10.04.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy, przy ul. Marii Konopnickiej 14.

Na spotkaniu tym interesariusze rewitalizacji będą mogli zapoznać się z założeniami projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2023” oraz dowiedzieć się o planowanych działaniach i etapach opracowania programu rewitalizacji.

Tematem spotkania będą PROJEKTY I UZUPEŁNIAJĄCE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W ŁĘCZYCY.

Celem spotkania będzie identyfikacja i budowanie zintegrowanych (wielowymiarowych) projektów oraz działań rewitalizacyjnych.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich Mieszkańców Łęczycy, w tym w szczególności: przedstawicieli instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo, rozwój i sferę społeczną, radnych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Państwa zaangażowanie będzie miało realny wpływ na strategiczne działania podejmowane w celu rozwoju gospodarczego i podnoszenia jego atrakcyjności dla mieszkańców i gości Królewskiego Miasta Łęczyca.

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie rewitalizacji Miasta Łęczyca

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Łęczycy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2017 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy, przy ul. Marii Konopnickiej 14. To już drugie spotkanie, na którym omawiane będą m.in. zjawiska kryzysowe, obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji w mieście Łęczyca. W celu opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2023" bardzo ważne są Państwa uwagi i spostrzeżenia.


Konsultacje w sprawie rewitalizacji Miasta

W poniedziałek 20.03.2017 r. o godzinie 16.30 w Ratuszu Miejskim w Łęczycy odbyły się Konsultacje Społeczne w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2023". Zespół ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego poprowadził spotkanie, którego tematem była diagnoza i zjawiska kryzysowe w mieście Łęczyca oraz planowane działania i etapy opracowania programu rewitalizacji.


W spotkaniu aktywnie uczestniczyło 10 osób. Prowadzono dyskusję na temat zjawisk kryzysowych w mieście i ich przyczynach. Przeprowadzono ankietę. Formularze ankietowe można pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i wrzucić do urny z napisem „Rewitalizacja Miasta Łęczyca” w Kancelarii Urzędu Miejskiego.

Termin zwrotu wypełnionych ankiet to 28.03.2017 r. (wtorek).

Za uczestnictwo w procesie rewitalizacji i Państwa zaangażowanie z góry bardzo dziękujemy.

Zapraszamy Państwa też na kolejne Konsultacje Społeczne, o terminach których poinformujemy wkrótce.

Formularz konsultacyjny dotyczący problemów i zjawisk kryzysowych w Gminie Miasto Łęczyca (do pobrania tutaj)

Formularz konsultacyjny dotyczący Zamku Królewskiego w Gminie Miasto Łęczyca (do pobrania tutaj)


Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się:

20.03.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30
w Ratuszu Miejskim w Łęczycy,
Plac Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca.


Na spotkaniu tym interesariusze rewitalizacji będą mogli zapoznać się z założeniami projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2023” oraz dowiedzieć się o planowanych działaniach i etapach opracowania programu rewitalizacji.

Tematem spotkania będzie także diagnoza i zjawiska kryzysowe w mieście Łęczyca.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich Mieszkańców Łęczycy, w tym w szczególności: przedstawicieli instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo, rozwój i sferę społeczną, radnych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Państwa zaangażowanie będzie miało realny wpływ na strategiczne działania podejmowane w celu rozwoju gospodarczego i podnoszenia jego atrakcyjności dla mieszkańców i gości Królewskiego Miasta Łęczyca.


Spotkanie inaugurujące proces rewitalizacji w Łęczycy

W dniu 02.03.2017 r., na zaproszenie Burmistrza Andrzeja Rokickiego, odbyło się spotkanie inaugurujące proces rewitalizacji w Łęczycy, na którym obecni byli przedstawiciele zespołu ekspertów oraz przedstawiciele instytucji mających wpływ m.in. na: bezpieczeństwo, rozwój i edukację, sferę społeczną w Łęczycy, tj.
- Radni Miasta Łęczyca,
- Kierownicy i pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
- Kierownicy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Łęczycy,
- Przedstawiciele Powiatowej Państwowej Starzy Pożarnej w Łęczycy,
- Dyrektorzy placówek oświatowych,
- Dyrektorzy instytucji samorządowych,
- Dyrektorzy instytucji pomocy społecznej
oraz Przedstawiciele:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
- Zarządu Dróg Powiatowych,
- Spółdzielni Mieszkaniowych,
- Policji.

W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - Pan Marcin Pawlak.

Opracowywanie dokumentu podzielone jest na kilka etapów, m.in. diagnoza zjawisk kryzysowych, wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, planowanie projektów i działań rewitalizacyjnych.
Na każdym z etapów realizowane będą są konsultacje społeczne, na które zapraszani będą wszyscy zainteresowani współtworzeniem programu rewitalizacji kreującego rozwój społeczny i gospodarczy Łęczycy, w tym m.in.: mieszkańcy, przedsiębiorcy, Radni, przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych, inwestorzy, etc.
Każda uwaga, opinia, informacja, sugestia będzie przez Wykonawców poddawana analizie i dyskutowana. Każdy zainteresowany mieszkaniec Łęczycy może mieć realny wpływ na działania rewitalizacyjne w Łęczycy.

Celem projektu jest zdiagnozowanie obszarów najbardziej problemowych, zdegradowanych występujących w Łęczycy, przeanalizowanie wraz ze wszystkimi interesariuszami możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowych, za pomocą realizacji różnorodnych, ale komplementarnych i kompleksowych projektów zaproponowanych przez instytucje mające pomysł i wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy, przestrzenny miasta. Opracowany wspólnie z lokalną społecznością, organizacjami i instytucjami Lokalny Program Rewitalizacji zostanie poddanych pod głosowanie Radnym Miasta Łęczyca, a po jego uchwaleniu przekazany do oceny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Akceptacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2023 będzie umożliwiać ubieganie się o środki unijne w programach krajowych i regionalnych, które dedykowane są obszarom objętym rewitalizacją.

Prezentacja ze spotkania (do pobrania tutaj)


Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania cenowego z dnia 16.01.2017 r. w dniu 09.02.2017 wyłoniono wykonawcę, który opracuje dokument "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2023".

Wykonawca, to zespół ekspertów, któremu przewodniczy Pani Profesor dr. hab. Aleksandra Nowakowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Wartość realizacji zamówienia to 55 000 zł brutto.

Zakres Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie obejmować m.in.:
- diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych;
- wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
- cele rewitalizacji oraz kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;
- listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich szczegółowymi opisami
- system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji.

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Łęczyca dotyczący opracowania dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2023" jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.


Odsłon: 183
Drukuj: drukuj