Rewitalizacja Miasta Łęczyca

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca - prosimy o zapoznanie się z dokumentem i zgłaszanie uwag

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca 2017-2023". Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz przekazanie ewentualnych uwag za pomocą formularza do dnia 30.05.2017 r. do godziny 15.00. Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: mnowak@leczyca.info.pl lub przekazać wersję papierową p. Monice Nowak (pok. 32). W przypadku braku odpowiedzi uznamy, iż akceptują Państwo treść dokumentu.

Program (do pobrania tutaj)
Formularz zgłaszania uwag (do pobrania tutaj)

Zapraszamy do wypełnienia fiszki projektowej
dotyczącej rewitalizacji Miasta


Zapraszamy do wypełnienia fiszki projektowej dotyczącej propozycji rozwoju obszaru rewitalizacji w Łęczycy. Wyznaczony wstępnie obszar znajdą Państwo w załączonej poniżej prezentacji. Prosimy o zaproponowanie projektów przez przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych w Łęczycy za rozwój, edukację, bezpieczeństwo. Każda propozycja zostanie rozpatrzona. Projekty należy przesyłać do dnia 24.04.2017 r. do godziny 12.00 na adres mnowak@leczyca.info.pl.

Fiszka projektowa (do pobrania)
Prezentacja (do pobrania)

Trzecie spotkanie konsultacyjne - serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w szczególności Radnych Miejskich, przedstawicieli NGO, przedsiębiorców i innych instytucji na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 10.04.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy, przy ul. Marii Konopnickiej 14.

Na spotkaniu tym interesariusze rewitalizacji będą mogli zapoznać się z założeniami projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2023” oraz dowiedzieć się o planowanych działaniach i etapach opracowania programu rewitalizacji.

Tematem spotkania będą PROJEKTY I UZUPEŁNIAJĄCE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W ŁĘCZYCY.

Celem spotkania będzie identyfikacja i budowanie zintegrowanych (wielowymiarowych) projektów oraz działań rewitalizacyjnych.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich Mieszkańców Łęczycy, w tym w szczególności: przedstawicieli instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo, rozwój i sferę społeczną, radnych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Państwa zaangażowanie będzie miało realny wpływ na strategiczne działania podejmowane w celu rozwoju gospodarczego i podnoszenia jego atrakcyjności dla mieszkańców i gości Królewskiego Miasta Łęczyca.

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie rewitalizacji Miasta Łęczyca

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Łęczycy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2017 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy, przy ul. Marii Konopnickiej 14. To już drugie spotkanie, na którym omawiane będą m.in. zjawiska kryzysowe, obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji w mieście Łęczyca. W celu opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2023" bardzo ważne są Państwa uwagi i spostrzeżenia.


Konsultacje w sprawie rewitalizacji Miasta

W poniedziałek 20.03.2017 r. o godzinie 16.30 w Ratuszu Miejskim w Łęczycy odbyły się Konsultacje Społeczne w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2023". Zespół ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego poprowadził spotkanie, którego tematem była diagnoza i zjawiska kryzysowe w mieście Łęczyca oraz planowane działania i etapy opracowania programu rewitalizacji.


W spotkaniu aktywnie uczestniczyło 10 osób. Prowadzono dyskusję na temat zjawisk kryzysowych w mieście i ich przyczynach. Przeprowadzono ankietę. Formularze ankietowe można pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i wrzucić do urny z napisem „Rewitalizacja Miasta Łęczyca” w Kancelarii Urzędu Miejskiego.

Termin zwrotu wypełnionych ankiet to 28.03.2017 r. (wtorek).

Za uczestnictwo w procesie rewitalizacji i Państwa zaangażowanie z góry bardzo dziękujemy.

Zapraszamy Państwa też na kolejne Konsultacje Społeczne, o terminach których poinformujemy wkrótce.

Formularz konsultacyjny dotyczący problemów i zjawisk kryzysowych w Gminie Miasto Łęczyca (do pobrania tutaj)

Formularz konsultacyjny dotyczący Zamku Królewskiego w Gminie Miasto Łęczyca (do pobrania tutaj)


Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się:

20.03.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30
w Ratuszu Miejskim w Łęczycy,
Plac Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca.


Na spotkaniu tym interesariusze rewitalizacji będą mogli zapoznać się z założeniami projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2023” oraz dowiedzieć się o planowanych działaniach i etapach opracowania programu rewitalizacji.

Tematem spotkania będzie także diagnoza i zjawiska kryzysowe w mieście Łęczyca.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich Mieszkańców Łęczycy, w tym w szczególności: przedstawicieli instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo, rozwój i sferę społeczną, radnych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Państwa zaangażowanie będzie miało realny wpływ na strategiczne działania podejmowane w celu rozwoju gospodarczego i podnoszenia jego atrakcyjności dla mieszkańców i gości Królewskiego Miasta Łęczyca.


Spotkanie inaugurujące proces rewitalizacji w Łęczycy

W dniu 02.03.2017 r., na zaproszenie Burmistrza Andrzeja Rokickiego, odbyło się spotkanie inaugurujące proces rewitalizacji w Łęczycy, na którym obecni byli przedstawiciele zespołu ekspertów oraz przedstawiciele instytucji mających wpływ m.in. na: bezpieczeństwo, rozwój i edukację, sferę społeczną w Łęczycy, tj.
- Radni Miasta Łęczyca,
- Kierownicy i pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
- Kierownicy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Łęczycy,
- Przedstawiciele Powiatowej Państwowej Starzy Pożarnej w Łęczycy,
- Dyrektorzy placówek oświatowych,
- Dyrektorzy instytucji samorządowych,
- Dyrektorzy instytucji pomocy społecznej
oraz Przedstawiciele:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
- Zarządu Dróg Powiatowych,
- Spółdzielni Mieszkaniowych,
- Policji.

W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - Pan Marcin Pawlak.

Opracowywanie dokumentu podzielone jest na kilka etapów, m.in. diagnoza zjawisk kryzysowych, wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, planowanie projektów i działań rewitalizacyjnych.
Na każdym z etapów realizowane będą są konsultacje społeczne, na które zapraszani będą wszyscy zainteresowani współtworzeniem programu rewitalizacji kreującego rozwój społeczny i gospodarczy Łęczycy, w tym m.in.: mieszkańcy, przedsiębiorcy, Radni, przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych, inwestorzy, etc.
Każda uwaga, opinia, informacja, sugestia będzie przez Wykonawców poddawana analizie i dyskutowana. Każdy zainteresowany mieszkaniec Łęczycy może mieć realny wpływ na działania rewitalizacyjne w Łęczycy.

Celem projektu jest zdiagnozowanie obszarów najbardziej problemowych, zdegradowanych występujących w Łęczycy, przeanalizowanie wraz ze wszystkimi interesariuszami możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowych, za pomocą realizacji różnorodnych, ale komplementarnych i kompleksowych projektów zaproponowanych przez instytucje mające pomysł i wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy, przestrzenny miasta. Opracowany wspólnie z lokalną społecznością, organizacjami i instytucjami Lokalny Program Rewitalizacji zostanie poddanych pod głosowanie Radnym Miasta Łęczyca, a po jego uchwaleniu przekazany do oceny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Akceptacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2023 będzie umożliwiać ubieganie się o środki unijne w programach krajowych i regionalnych, które dedykowane są obszarom objętym rewitalizacją.

Prezentacja ze spotkania (do pobrania tutaj)


Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania cenowego z dnia 16.01.2017 r. w dniu 09.02.2017 wyłoniono wykonawcę, który opracuje dokument "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2023".

Wykonawca, to zespół ekspertów, któremu przewodniczy Pani Profesor dr. hab. Aleksandra Nowakowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Wartość realizacji zamówienia to 55 000 zł brutto.

Zakres Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie obejmować m.in.:
- diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych;
- wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
- cele rewitalizacji oraz kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;
- listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich szczegółowymi opisami
- system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji.

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Łęczyca dotyczący opracowania dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2023" jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.


Odsłon: 517
Drukuj: drukuj