Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W okresie od 1 do 8 grudnia br. trwały konsultacje społeczne, dotyczące opracowania założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Łęczycka". Poniżej prezentujemy wyniki konsultacji z mieszkańcami dla każdej ankiety.

Ankieta nr 1 (proszę pobrać)
Ankieta nr 2 (proszę pobrać)
Ankieta nr 3 (proszę pobrać)
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
Szanowni Państwo,
W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016–2020 prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która pomoże w wypracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Miasto Łęczyca, Gminę Grabów, Gminę Daszyna, Gminę Łęczyca.
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres mailowy: lgdleczyca@wp.pl. Ankietę można wypełniać od 01.12.2015r. do 08.12.2015r.
Dziękujemy!

Ankietę można pobrać TUTAJLOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMIA ŁĘCZYCKA"

MIASTO ŁĘCZYCA
GMINA ŁĘCZYCA
GMINA GRABÓW
GMINA DASZYNA

9 czerwca 2015r.
w Ratuszu Miejskim została podpisana Umowa partnerska powołująca Lokalną Grupę Działania "Ziemia Łęczycka".

W ramach LGD współpracę podjęli Gmina Miasto Łęczyca reprezentowana przez Burmistrza Krzysztofa Lipińskiego, Gmina Łęczyca reprezentowana przez Wójta Jacka Rogozińskiego, Gmina Daszyna reprezentowana przez Wójta Zbigniewa Wojterę i Gmina Grabów reprezentowana przez Wójta Tomasza Pietrzaka.

Celem LGD "Ziemia Łęczycka" jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju regionalnego, w szczególności poprzez rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Strony Umowy deklarują podejmowanie starań o pozyskanie środków unijnych na wspólne przedsięwzięcia, które będą prowadzić do rozwiązywania lokalnych problemów.

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka" - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (do pobrania tutaj)KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

W piątek, 25 września br. odbyły się konsultacje społeczne przeprowadzone w ramach Lokalnej Grupy Działania. Piątkowe spotkanie miało na celu przede wszystkim wskazanie - na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji miasta - obszarów priorytetowych do dofinansowania. Była to także okazja do poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania dotacji i do dyskusji na temat ewentualnego zakresu wniosków o pomoc.


Spotkanie poprowadził Krzysztof Urbański - Zastępca Burmistrza Łęczycy oraz Krzysztofa Łuczak z Biura Rozwoju Miasta. Wśród licznie przybyłych gości obecni byli miejscy radni, przedstawiciele placówek oświatowych, stowarzyszeń i lokalnych ugrupowań oraz mieszkańcy Łęczycy. Zebrani brali czynny udział w dyskusji i zgłosili ciekawe inicjatywy oddolne, mogące docelowo pozytywnie wpłynąć na lokalne środowisko.

Uczestnicy spotkania otrzymali fiszki projektowe, które wypełnione pomogą LGD „Ziemia Łęczycka” uwzględnić kierunki działań w Strategii Stowarzyszenia. Dokument ten stanowić będzie podstawę, do późniejszego wnioskowania o dotację. Fiszka projektowa możliwa jest do pobrania bezpośrednio pod artykułem oraz w zakładce Lokalna Grupa Działania znajdującej się na stronie głównej Urzędu Miejskiego. Informacje zwrotne można kierować na adres sekretariat@leczyca.info.pl oraz kluczak@leczyca.info.pl.

Lokalna Grupa Działania to inicjatywa, która zrodziła się w wyniku porozumienia czterech samorządów. Miasto Łęczyca 9 czerwca br. podpisało umowę partnerską z Gminą wiejską Łęczyca, Gminą Daszyna oraz Gminą Grabów. Tym samym zostało powołane do życia Stowarzyszenie „Ziemia Łęczycka”. Formacja ta jest niejako „furtką” do unijnych funduszy zwłaszcza dla mieszkańców Łęczycy, którzy do tej pory nie byli uprawnieni do wnioskowania o fundusze w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich. Nowością będzie bowiem możliwość składania wniosków przez osoby fizycznie, czy formacje nie posiadające wpisu do KRS – co do tej pory nie było możliwe.

Fiszka projektowa (do pobrania tutaj)


Łęczyca, dnia 17 września 2015r.

Zaproszenie na spotkanie LGD „Ziemia Łęczycka”

Drodzy mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów działający na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”! Trwają prace przygotowawcze nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy „Ziemia Łęczycka”. Opracowany dokument umożliwi nam pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadań, inwestycji i wydarzeń, które określimy w Strategii.

Opracowano terminy kolejnych spotkań:

Gmina Łęczyca – sala OSP Chrząstówek – 24.09.2015 r., godz. 17:00-18:00
Gmina Miasto Łęczyca – sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Łęczycy - 25.08.2015 r., godz. 16:00-17:00


Tematyka konsultacji poświęcona będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

Program spotkania:
1. Opracowanie analizy SWOT.
2. Wypracowanie wizji i misji LGD.
3. Wypracowanie wspólnych kierunków działania.
4. Opracowanie celów priorytetowych i kierunków rozwoju.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Oddolne podejście zapewni właściwe zdefiniowanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności, co z kolei ukierunkuje finansowanie w potrzebne obszary.

O kolejnych spotkaniach w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej www.lgd-ziemialeczycka.pl oraz na stronach internetowych każdej z Gmin.

Prezes Zarządu 
Anna Krajewska


UAKTUALNIONY PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI

Podstawą przygotowania LSR jest dotarcie do wszystkich mieszkańców i obudzenie w nich identyfikacji własnych planów na przyszłość z opracowaną strategią. Ponieważ każda wieś czy gmina ma swoje potrzeby i problemy z którymi się boryka, wszędzie spotyka się instytucje dążące do polepszenia warunków życia, idealnym rozwiązaniem są konsultacje społeczne w postaci spotkań w każdej z gmin i wysłuchanie przedstawicieli wszystkich sektorów, którzy przedstawią problemy oraz pomysły, które chcieliby w przyszłości zrealizować. Dzięki takim spotkaniom Strategia będzie idealnie dopasowana do potrzeb nowej LGD i społeczności zamieszkującej na jej terenie, a w konsekwencji ma szansę na 100% powodzenie.

W związku z tym, w każdej z Gmin odbędzie się minimum jedno spotkanie zorganizowane przez osoby oddelegowane z poszczególnych Gmin (zespoły robocze).

Wszystkie działania finansowane będą ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, w tym z zysków z tytułu udziału jako wspólnik spółek prawa handlowego, a po części ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wszystkie Gminy mają swoje plany działania i wiedzą, w którym kierunku chcą podążać aby się rozwijać, utworzenie LGD pomoże im w tym, dzięki niej będą mogły się dopełniać a wspólna praca nad Strategią również na poziomie Urzędów udoskonali ten proces i sprawi, że życie w naszej małej wspólnocie stanie się łatwiejsze a pieniądze pozyskane przez Lokalną Grupę Działania pozwolą na realizację i rozwój zadań, które do tej pory były nie osiągalne. Spotkania mają dotrzeć do mieszkańców, uaktywnić ich i przekonać, że warto wyznaczać sobie cele, dzięki którym jakość życia zarówno na wsi jak i w mieście ulegnie poprawie.

Budowanie Strategii jest procesem długofalowym i trudnym, dlatego wymaga zaangażowania wszystkich członków organizacji.

Aby usprawnić ten proces spośród przedstawicieli LGD zostanie wybrany zespół ds. opracowania strategii z liderem na czele, taki sposób organizacji prac pozwoli na rozłożenie odpowiedzialności za poszczególne zadania.

Najważniejsze znaczenie w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju będzie miała partycypacja społeczna, a więc włączenie lokalnej społeczności w przygotowanie a następnie wdrażania LSR. Ważne znaczenie będzie miało włączenie przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego do aktywnego udziału w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemi Łęczyckiej. Dotyczy to możliwie najdokładniejszego doboru czynników zewnętrznych oraz czynników o charakterze zewnętrznym obszaru działania LGD.

Ważne będą również konsultacje społeczne z trzema sektorami oraz mieszkańcami wypracowanych celów strategicznych oraz celów szczegółowych. Głównymi metodami angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR będą badania ankietowe oraz konsultacje społeczne.

Harmonogram prac nad LSR:
1. Powołanie zespołu roboczego w skład, którego wchodzić będą członkowie Zarządu LGD oraz członkowie LGD,
2. Wyłonienie Liderów społeczności lokalnych będą to przedstawiciele poszczególnych sektorów wyłonieni podczas spotkań, Wykonanie inwentaryzacji zasobów materialnych, ludzkich i kulturalnych,
3. Opracowanie koncepcji oraz mierników i wskaźników do charakterystyki obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łęczycka,
4. Opracowanie koncepcji prac merytoryczno-organizacyjnych nad konsultacjami społecznymi mającymi na celu identyfikację problemów, potrzeb, oczekiwań i aspiracji LGD,
5. Badania ankietowe, mające na celu identyfikację problemów i potrzeb, które zawierać będą podział na wiek, płeć, zawód oraz możliwość wskazania własnych wniosków,
6. Opracowanie pozyskanych informacji w formie wstępnej analizy SWOT, Konsultacje społeczne na temat rozpoznanych dotychczas problemów, czynników zewnętrznych i wewnętrznych kształtujących rozwój obszaru, formułowanie celów strategicznych oraz szczegółowych,
7. Podsumowanie wszystkich zebranych informacji – konsultacje i ankiety, Formułowanie celu ogólnego, celów strategicznych oraz celów szczegółowych.
8. Opracowanie procedur dokonywania wyboru operacji w ramach wdrażania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
9. Opracowanie budżetu LSR.
10. Opracowanie planu promocji LSR.
11. Przedstawienie dokumentu do zatwierdzenia odpowiednim organom.


Wspólna identyfikacja problemów i potrzeb mieszkańców czterech gmin: Daszyna, Grabów, Łęczyca i Gmina Miasto Łęczyca pozwoli na budowanie wspólnego partnerstwa co jest kluczowe w podejściu LEADER.

Na potrzeby opracowania LSR, w Biurze LGD będą dyżury pracownika 2 razy w tygodniu po 4 godziny. W miarę potrzeb mieszkańców wyznaczone godziny oraz częstotliwość pracy Biura (wyznaczone dla mieszkańców) mogą zostać wydłużone.

Ponadto, strona internetowa www.lgd-ziemialeczycka.pl umożliwi zamieszczanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby opracowania LSR. Na stronie będą publikowane informacje o spotkaniach i konsultacjach oraz dokumenty niezbędne do opracowania Strategii np. ankiety. Dodatkowo, na stronach internetowych każdej z Gmin, została zamieszczona specjalna zakładka poświęcona LGD, na której oprócz podstawowych informacji, takich jak plan włączenia społeczności czy harmonogram spotkań, na bieżąco będą zamieszczane informacje o działaniach LGD i pracach nad przygotowaniem LSR. Strona internetowa LGD będzie kompatyblina ze stronami Gmin w celu zapewnienia szerszego dostępu do informacji o opracowaniu LSR.
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W OPRACOWANIE LSR

Podstawą przygotowania LSR jest dotarcie do wszystkich mieszkańców i obudzenie w nich identyfikacji własnych planów na przyszłość z opracowaną strategią. Ponieważ każda wieś czy gmina ma swoje potrzeby i problemy z którymi się boryka, wszędzie spotyka się instytucje dążące do polepszenia warunków życia, idealnym rozwiązaniem są konsultacje społeczne w postaci spotkań w każdej z gmin i wysłuchanie przedstawicieli wszystkich sektorów, którzy przedstawią problemy oraz pomysły, które chcieliby w przyszłości zrealizować. Dzięki takim spotkaniom Strategia będzie idealnie dopasowana do potrzeb nowej LGD i społeczności zamieszkującej na jej terenie, a w konsekwencji ma szansę na 100% powodzenie.

W związku z tym W każdej z Gmin odbędzie się minimum jedno spotkanie zorganizowane przez osoby oddelegowane z poszczególnych Urzędów. Wszystkie Gminy mają swoje plany działania i wiedzą w którym kierunku chcą podążać aby się rozwijać, utworzenie LGD pomoże im w tym, dzięki niej będą mogły się dopełniać a wspólna praca nad strategią również na poziomie Urzędów udoskonali ten proces i sprawi, że życie w naszej małej wspólnocie stanie się łatwiejsze a pieniądze pozyskane przez Lokalną Grupę Działania pozwolą na realizację i rozwój zadań, które do tej pory były nie osiągalne.

Spotkania mają dotrzeć do mieszkańców, uaktywnić ich i przekonać, że warto wyznaczać sobie cele dzięki którym jakość życia zarówno na wsi jak i w mieście ulegnie poprawie. Budowanie strategii jest procesem długofalowym i trudnym, dlatego wymaga zaangażowania wszystkich członków organizacji. Aby usprawnić ten proces spośród przedstawicieli LGD zostanie wybrany zespół ds. opracowania strategii z liderem na czele, taki sposób organizacji prac pozwoli na rozłożenie odpowiedzialności za poszczególne zadania.

Harmonogram prac nad LSR:
1. Powołanie zespołów roboczych
2. Wyłonienie liderów społeczności lokalnej
3. Wykonanie inwentaryzacji zasobów materialnych , ludzkich i kulturalnych
4. Opracowanie pozyskanych informacji w formie analizy SWOT i przedstawienie ich na spotkaniu przedstawicieli społeczności lokalnej celem weryfikacji
5. Przedstawienie celów priorytetowych i ustalenie hierarchii ich ważności
6. Opracowanie dokumentu LSR i przedstawienie do zatwierdzenia odpowiednim podmiotom
7. Promocja strategii Wspólna identyfikacja problemów i potrzeb mieszkańców czterech gmin: Daszyna, Grabów, Łęczyca i Gmina Miasto Łęczyca pozwoli na budowanie wspólnego partnerstwa co jest kluczowe w podejściu LEADER.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
Gmina Łęczyca - Urząd Gminy w Łęczycy - 18.08.2015 r., godz. 11:00-13:00
Gmina Daszyna - Urząd Gminy w Daszynie - 19.08.2015 r., godz. 11:00-13:00
Gmina Grabów - Urząd Gminy w Grabowie - 20.08.2015 r., godz. 11:00-13:00
Gmina Miasto Łęczyca – Urząd Miejski w Łęczycy - 21.08.2015 r., godz. 11:00-13:00


Odsłon: 6766
Drukuj: drukuj