Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

12 kwietnia 2017 r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy mieszkańców Łęczycy, iż w dniu 12 kwietnia br. (środa) na terenie miasta przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, tapczany, dywany itp.). W celu ułatwienia odbioru, odpady należy wystawić w dniu zbiórki w godzinach od 6.00 do 7.00:
- w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscach wyznaczonych do gromadzenia odpadów,
- w przypadku zabudowy jednorodzinnej przed posesję.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łęczyca meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku w formie tzw. wystawek przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne.

W bieżącym roku usługa jest świadczone przez Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o., 99 - 100 Łęczyca, ul. Tumska 2, Partner: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. , ul. Łąkoszyńska 127, 99 - 300 Kutno.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy mieszkańców Łęczycy, że w dniu 30.01.2017 r. Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2017 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1) 11,00 zł za osobę, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) 13,00 zł za osobę, za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że zmiany mające wpływ na wysokość opłaty ( w szczególności przeprowadzka do innej gminy, narodziny dziecka, zgon itp.) należy zgłaszać w ciągu 14 od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Łęczycy pok. 45.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 r.
harmonogram do pobrania tutajNOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

             

         Wersja Microsoft Word (.DOC)                                           Wersja PDF (.PDF)
                                Szanowni Mieszkańcy!
Poniżej przedstawiamy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca przyjęty uchwałą XXIX/144/16 z dnia 23 maja 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca (pobierz tutaj)

Od 1 kwietnia 2017 r. opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących i stawki. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
a) 11,00 zł za osobę za odpady zbierane selektywnie,
b) 13,00 zł za osobę za odpady zbierane nieselektywnie.

Opłaty za śmieci należy wpłacać na konto:
nr konta: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945, SWIFT banku: PKOPPLPW
Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XLIII/251/17 z dnia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXVIII/223/16 z dnia z dnia 21 listopada 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXIX/144/16 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/144/16 z dnia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/145/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/146/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXII/180/16 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/147/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXIX/148/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Łęczyca


1. TRANS – TOM Tomasz Zenon Pietysz, ul. Podchorążych 12 lok. 22 80-298 Gdańsk

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o .o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź

3. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o, ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków

4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy, ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca

5. RS II Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 10, 95-100 Zgierz

6. Remondis Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź

7. TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Serwice Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

8. Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych PEOFESSIONAL Sławomir Potorczyk, ul. Piłsudskiego 6/8 95-070 Aleksandrów Łódzki

9. Zakład Robót Sanitarnych SANATOR Sp. z o.o. Rąbień, ul. Pańska 68/70 95-070 Aleksandrów Łódzki

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Począwszy od 1 kwietnia br. ulega zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych . Nowa lokalizacja to Baza PGKiM w Łęczycy, ul. Tumska 2. Dni oraz godziny otwarcia placówki nie ulegają zmianie. PSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki w godz. 1000 – 1300 oraz w soboty w godz. 1200 - 16 00. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy nieodpłatnie umieszczać odpady tzw. problemowe, czyli: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.


Szanowni Łęczycanie, Mieszkańcy domów jednorodzinnych!


Zapraszam Państwa do aktywnego udziału w segregowaniu odpadów biodegradowalnych. Odpady biodegradowalne to odpady powstające przy utrzymaniu terenów zielonych (ścięte trawy, liście, gałęzie) oraz odpady kuchenne (resztki żywności, odpady po owocach i warzywach).

Pragnę Państwa poinformować, iż mają Państwo możliwość otrzymania nieodpłatnie brązowego kosza o pojemności 120 l służącego do gromadzenia odpadów biodegradowalnych.

Ci z Państwa, którzy już segregują odpady mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Łęczycy – pok. 45, celem wpisania się na listę osób zainteresowanych pojemnikiem.


Natomiast mieszkańcy, którzy zbierają odpady w sposób nieselektywny a chcieliby otrzymać darmowy kosz powinni zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie wpisać się na listę osób zainteresowanych koszem.
Zachęcam Państwa do segregacji odpadów komunalnych. Każdy z nas powinien starać się prowadzić selektywna zbiórkę odpadów we własnym domu, aby odpady mogły zostać ponownie użyte lub przetworzone. Od nas samych zależy czy będziemy żyć w czystym i bezpiecznym środowisku.

Przypominam, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku segregacji śmieci jest niższa niż w przypadku zbiorki nieselektywnej. To się opłaca!

Jak segregować odpady biodegradowalne?
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj (należy pobrać ulotkę)

Burmistrz Miasta Łęczyca
Krzysztof Lipiński

 


*******

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późniejszymi zmianami). Ustawa ta nałożyła na wójtów, burmistrzów, prezydentów nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż na terenie Gminy Miasto Łęczyca znajdują się dwa typy nieruchomości:
• Nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców;
• Nieruchomości niezamieszkałe tj. lokale użytkowe, w tym: zakłady pracy, szkoły, instytucje kultury, oświaty.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pozostałe nieruchomości funkcjonują na dotychczasowych zasadach – umowach zawartych z odbiorcami odpadów komunalnych.

Uwaga!
W nieruchomościach zamieszkałych, w których występują lokale niezamieszkałe (lokale użytkowe) system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje tylko lokale mieszkalne. 
Szczegółowe informacje w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać pod nr tel. 24 721-03-37, 03-35.
Odsłon: 15094
Drukuj: drukuj