Rada Miejska w Łęczycy informuje


PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA 2016 ROK

PLAN PRACY KOMISJI SPORTU I REKREACJI NA 2016 ROK

PLAN PRACY KOMISJI PLANU I BUDŻETU NA 2016 ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2016 ROK


Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminyKOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
25 września 2017 r.

Zawiadamiam, że w dniu 25 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 1.
3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 2.
4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 3.
5. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 4.
6. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 5.
7. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 6.
8. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 7.
9. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 8.
10. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA REWIZYJNA
26 września 2017 r.

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2017 roku (wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy w zakresie wykorzystania dodatkowych środków finansowych w wysokości 40 tyś. zł z budżetu Gminy Miasta Łęczyca
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA WSPÓLNA
21 września 2017 r.

Zawiadamiam, że w dniu 21 września 2017 roku (czwartek) o godz. 16:30, odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat zatrudnienia, warunków płacy i pracy pracowników pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy za okres od stycznia do czerwca 2017 roku.
3. Omówienie i wydanie opinii dot. przeznaczenia środków finansowych na modernizację monitoringu Muzeum w Łęczycy.
4. Opracowanie wniosków i założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018 w zakresie działań Komisji Sportu i Rekreacji.
5. Informacja na temat planowanej do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Łęczycy”.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
19 września 2017 r.

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2017 roku (wtorek) o godz.16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 31 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 8 na czas nieoznaczony.
2. Informacja na temat uregulowania stanu prawnego działek przyległych do bloku nr 38 D położonych w Łęczycy przy ul. Belwederskiej.
3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXVIII/225/16 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca.
5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


KOMISJA SPORTU I REKREACJI
5 września 2017 r.


Zawiadamiam, że w dniu 5 września 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie prośby Klubu Sportowego HURTAP Łęczyca dotyczącej wsparcia organizacji Finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-20 w Futsalu.
3. Omówienie działalności Miejskiego Młodzieżowego Klubu Tenisowego w Łęczycy.
4. Sprawozdanie z realizacji w I półroczu 2017 r. imprez sportowych objętych Kalendarzem Imprez Sportowych pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca przez Wydział Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu oraz przez stowarzyszenia sportowe.
5. Sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych w okresie wakacji działań sportowych na terenie miasta Łęczyca.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Marcin Zasada


LV SESJA RADY MIEJSKIEJ
28 sierpnia 2017 roku


Zapraszam na posiedzenie LV sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014 – 2018 za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w zabudowanej nieruchomości na rzecz współwłaściciela.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia należącego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej wobec skargi na bezczynność Urzędu Miejskiego w Łęczycy w sprawie braku pozwolenia wodnoprawnego Polskiego Związku Wędkarskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt 1.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt 2.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt 3.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt 4.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt 5.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt 6.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt 7.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
21. Uchylenie uchwały nr LIV/315/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Pani Moniki Kilar - Błaszczyk.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
28 sierpnia 2017r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014 – 2018 za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania mienia należącego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy.
5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy.
6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
24 sierpnia 2017r.

Zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Łęczyca instrumentem płatniczym – Projekt nr 1.
3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 2.
4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 3.
5. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 4.
6. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 5.
7. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 6.
8. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 7.
9. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
17 sierpnia 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz.15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat uregulowania stanu prawnego działek przyległych do bloku nr 38 D położonych w Łęczycy przy ul. Belwederskiej.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w zabudowanej nieruchomości na rzecz współwłaściciela.
3. Informacja na temat uregulowania dzierżawy przez spółdzielnie mieszkaniowe terenów pod pergole śmietnikowe.
4. Informacja na temat bieżącej działalności JB. „Zieleń Miejska” w Łęczycy.
5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic.
6. Informacja na temat działalności Straży Miejskiej w Łęczycy.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
31 lipca 2017r.


Zapraszam na posiedzenie LIV sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Łęczyca instrumentem płatniczym – Projekt 1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 – Projekt 2.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 – Projekt 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 – Projekt 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 – Projekt 5.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/300/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 czerwca 2017r. dot. zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej - repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Pani Moniki Kilar – Błaszczyk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie realizacji ustawy o ochronie zwierząt.
16. Przedstawienie wniosków pokontrolnych w związku z kontrolą prawidłowości przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Muzeum w Łęczycy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli na działania sekretarz miasta Łęczyca w związku ze skargą.
18. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Łęczyca.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA REWIZYJNA
28 lipca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2017 roku (piątek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
 
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości realizacji konkursu na Dyrektora Muzeum w Łęczycy.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU

27 lipca 2017r.

Zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:05 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Łęczyca instrumentem płatniczym – Projekt nr 1.
3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 2.
4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 3.
5. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 4.
6. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 5.
7. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji
Marcin Zasada


KOMISJA REWIZYJNA
20 lipca 2017r.

Zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii do wniosku złożonego przez Klub Radnych „Dla Łęczycy” w sprawie ogłoszenia referendum lokalnego o odwołanie Krzysztofa Lipińskiego z funkcji Burmistrza Miasta Łęczyca.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
04 lipca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie spłaty wierzytelności pieniężnej nałożonej przez Burmistrza Miasta Łęczyca.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
30 czerwca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Wniosek o skierowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za rok 2016 pod obrady sesji Rady Miejskiej w Łęczycy.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


WZNOWIENIE OBRAD SESJI NR LIII
30 czerwca 2017r.


Informuję o wznowieniu po przerwie obrad sesji nr LIII Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 22 czerwca 2017 roku, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 16:30.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA WSPÓLNA
3 lipca 2017r.

Zawiadamiam, że w dniu 3 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie komisji wspólnych pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023.
3. Przedstawienie informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
4. Informacja na temat stanu technicznego obiektów sportowych na terenie miasta Łęczyca u progu sezonu wakacyjnego 2017 roku oraz przygotowań i organizacji działań sportowych w zakresie: dostępności do obiektów sportowych, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miasta oraz organizacji sportowych form wypoczynku.
5. Informacja na temat współpracy Gminy Miasto Łęczyca ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Łęczycanka” w Łęczycy.
6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca.
7. Dyskusja na temat funkcjonowania parkingu przed Urzędem Miejskim w Łęczycy.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
22 czerwca 2017r.


Zapraszam na posiedzenie LIII sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 16.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady. 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej – repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 538/1 położonej w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej oddanej w najem na czas oznaczony.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXVIII/263/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w Łęczycy.
9. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łęczycy na podstawie uchwały nr XLIX/284/17 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 kwietnia 2017 roku w zakresie procedur dotyczących korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz wyjaśnienia okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy w dniu 6.04.2017 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2016.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA WSPÓLNA

20 czerwca 2017r.

Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnych pod przewodnictwem Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za rok 2016.
3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
08 czerwca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 08 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy przy ul. Staromiejskiej, od godz. 16:30 komisja będzie kontynuowana w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat bieżącej działalności JB Zieleń Miejska w Łęczycy.
• Schronisko dla bezdomnych zwierząt,
• bieżące remonty,
• inna działalność zakładu.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej – repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy.
4. Informacja na temat postępowania przetargowego w sprawie przebudowy ulicy Konopnickiej w Łęczycy.
5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 538/1 położonej w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej oddanej w najem na czas oznaczony.
6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXVIII/263/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w Łęczycy.
7. Informacja na temat projektowanego połączenia ul. Belwederskiej z ul. Górniczą w Łęczycy wzdłuż torów PKP.
8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


KOMISJA REWIZYJNA
05 czerwca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 05 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zleconej przez Radę Miejską w Łęczycy uchwałą nr LI/296/17 z dnia 30 maja 2017 roku, w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie złożonej skargi na złe funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA REWIZYJNA
06 czerwca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 06 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za 2016 rok po:
   a) rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
     b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca za rok 2016.
     c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2016.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Łęczyca Krzysztofowi Lipińskiemu za 2016 rok.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
07 czerwca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 07 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 16:13 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ
02 czerwca 2017r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) oraz na podstawie Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łęczycy (załącznik nr 6 do Statutu Miasta Łęczyca) § 4 ust. 3-4 oraz 6 na wniosek Klubu Radnych „Od Nowa” zwołuję sesję nadzwyczajną nr LII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 02 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 17:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji w łęczyckim samorządzie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zawieszenie organu gminy i ustanowienie zarządu komisarycznego w trybie art. 97 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Wyjaśnienia Zastępcy Burmistrza Miasta w przedmiocie rzeczywistych przyczyn rozwiązania stosunku pracy z Sekretarzem Miasta Renatą Brygier.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej prawidłowości przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Muzeum w Łęczycy i powierzenia stanowiska dyrektora Hannie Pawłowskiej.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


SESJA NR LI RADY MIEJSKIEJ
30 maja 2017r.


Zapraszam na posiedzenie LI sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok – Projekt 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok – Projekt 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok – Projekt 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017 -2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XLVIII/278/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
29 maja 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 1.
3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 2.
4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 3.
5. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
29 maja 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:20 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


KOMISJA REWIZYJNA
29 maja 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii do protokołu z przeprowadzonej kontroli z zakresu procedur dotyczących korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz wyjaśnienia okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy w dniu 06.04.2017 roku.
3. Zamknięcie posiedzenia.

 Zastępca Przewodniczącego Komisji
Wojciech Wojciechowski


KOMISJA SPORTU I REKREACJI
8 maja 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnych pod przewodnictwem Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosku prezesa MKLA Łęczyca w sprawie dotacji na organizację XXIV Memoriału J. Ponomarenki i R. Majewskiego.
3. Omówienie bieżącej działalności stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta Łęczyca.
4. Informacja na temat harmonogramu korzystania z obiektów sportowych „Moje boisko – ORLIK” przy Szkole Podstawowej 3 i 4 w Łęczycy.
5. Dyskusja na temat realizacji projektu budowy Stadionu Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą. 6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Marcin Zasada


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
20 kwietnia 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 16:45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Zagospodarowanie placów zabaw na terenie miasta Łęczyca.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale nr VI/39/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 roku zmienionej uchwałą nr XXXVIII/262/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w Łęczycy.
3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie włączenia terenów zajmowanych przez firmę Marma do terenów ŁSSE w Łęczycy.
4. Informacja na temat realizacji w ramach budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 remontów ulic, chodników na terenie miasta Łęczyca.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


SESJA NR XLIV RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY
20 kwietnia 2017r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) na wniosek klubu radnych „Od Nowa” zwołuję sesję nr XLVIX Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 16.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli procedur dotyczących korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz wyjaśnienia okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy w dniu 6 kwietnia 2017 roku.
3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
07 kwietnia 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 07 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie komisji.
2. Przedstawienie wyników rekrutacji do przedszkoli i omówienie – podjęcie dalszych działań.
3. Omówienie obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w Łęczycy.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie komisji.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
06 kwietnia 2017r.


Zapraszam na posiedzenie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 16:15, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XLVII/266/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Miasto Łęczyca środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/224/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany „Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łęczycy”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 38 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5E.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 1 (zakup i montaż lamp parkowych na oś. Belwederska).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 2 (modernizacja ul. Ogrodowej).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 3 (zmiana nazwy zadania w załączniku nr do uchwały nr XLVII/272/17 z dnia 20 marca 2017 roku).
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w roku 2016.
14. Przyjęcie sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2016.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA REWIZYJNA
04 kwietnia 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 04 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w roku 2016.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA REWIZYJNA
30 marca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w roku 2016.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA WSPÓLNA
28 marca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie komisji wspólnych: Komisji Gospodarki i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie informacji dotyczącej zmiany nazw ulic na terenie miasta Łęczyca.
3. Zapoznanie z propozycją zmiany nazw ulic w Łęczycy w ramach Młodzieżowego Projektu „Sejm dzieci i młodzieży”.
4. Informacja i wydanie opinii w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Łęczycy w ramach procedury repatriacyjnej jednej rodziny polskiego pochodzenia.
5. Opinia Rady Miejskiej w Łęczycy do projektu uchwały w sprawie zakupu i montażu latarni parkowych na osiedlu przy ul. Belwederskiej.
6. Opinia Rady Miejskiej w Łęczycy do projektu uchwały w sprawie modernizacji ul. Ogrodowej.
7. Opinia Rady Miejskiej w Łęczycy do projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony.
8. Opinia Rady Miejskiej w Łęczycy do projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
9. Zmiana w statucie MOPS w Łęczycy w Rozdziale I § 5 p. 4.
10. Sprawozdanie MOPS w Łęczycy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2016.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski  KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
20 marca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisja Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie spłaty wierzytelności pieniężnej nałożonej przez Burmistrza Miasta Łęczyca.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA WSPÓLNA
20 marca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17°° odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie komisji.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie komisji.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH
14 marca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2017 roku (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie komisji stałych pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i wydanie opinii do udziału Gminy Miasto Łęczyca w ogłoszonym przez WFOŚ i GW w Łodzi konkursie pn. ”Edukacja ekologiczna mieszkańców Województwa Łódzkiego – Edycja 2017”.
2. Informacja na temat planu pracy w zakresie remontów ulic, chodników realizowanych przez JB. Zieleń Miejska w Łęczycy.
3. Informacja na temat bieżącej działalności JB. Zieleń Miejska w Łęczycy.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym przy ul. 18-go Stycznia 2 w Łęczycy.
5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wymiany poszycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym przy Al. Jana Pawła II nr 2 w Łęczycy.
6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie modernizacji lokalu mieszkalnego - etażowe centralne ogrzewanie przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 49 w Łęczycy.
7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie modernizacji ulicy ZWM w Łęczycy realizowanej we współpracy ze SM Łęczycanka w Łęczycy.
8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
9 marca 2017r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XLVI Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 9 marca 2017 roku (czwartek) o godzinie 16:15, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
3. Zamknięcie sesji.


 Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


X
KOMISJA SPORTU I REKREACJI
7 marca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 7 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Informacja dotycząca projektu Stadionu Miejskiego w Łęczycy i jego wykonania.
3. Dyskusja na temat organizacji Zespołu Szkół Sportowych.
4. Przedstawienie i zaopiniowanie Kalendarza Imprez Sportowych na 2017 rok objętych patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca.
5. Informacja dotycząca dotacji celowych oraz rodzaju zadań zleconych do realizacji w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie miasta Łęczyca.
6. Sprawy stowarzyszeń sportowych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Marcin Zasada


KOMISJA WSPÓLNA
01 marca 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 01 marca 2017 roku (środa) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Miasto Łęczyca środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
4. Wydanie opinii do projektu zmiany uchwały nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.
5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2017.
6. Informacja dotycząca uregulowania stanu prawnego działek nr 523/1 i 523/2 (oś. Belwederska przy bloku 38).
7. Informacja dotycząca uregulowania stanu prawnego działki nr 1845/1 położonej w Łęczycy, przy ul. Konopnickiej od strony zachodniej (przy bloku nr 6).
8. Informacja dotycząca uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej od ul. Lotniczej położonej na działkach nr 67 i przyległych do tych działek.
9. Informacja dotycząca uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej od ul. Zachodniej położonej na działkach nr 560/67 i 562/1 (biegnącej przez ogrody działkowe Gwarek).
10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 38 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5E.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
28 lutego 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisja Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA REWIZYJNA
23 lutego 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu pokontrolnego w zakresie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie postępowania administracyjnego.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ
23 lutego 2017r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XLV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 23 lutego 2017 roku (czwartek) o godzinie 16°°, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok. Projekt I.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie postępowania administracyjnego.
5. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
15 lutego 2017r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XLIV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 15 lutego 2017 roku (środa) o godzinie 16.15, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – Projekt nr 1.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 – Projekt 2.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 – Projekt 3.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 – Projekt 4.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


POSIEDZENIE KOMISJI WSPÓLNEJ
10 lutego 2017r


Zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 16:17 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Sportu i Rekreacji w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2017 rok.
3. Informacja na temat przyznanych stypendiów sportowych zawodnikom za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.
4. Sprawozdanie z realizacji w II półroczu 2016 roku imprez sportowych pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca przez Wydział Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu oraz stowarzyszenia sportowe.
5. Dyskusja nad propozycją prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryka Olszewskiego w sprawie organizacji klas sportowych.
6. Sprawy dotyczące stowarzyszeń sportowych.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2016 r.
8. Zapoznanie z pismem przewodniczącej Grupy Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata w Szkole podstawowej nr 3 w Łęczycy.
9. Omówienie i wydanie opinii w sprawie dostosowania łęczyckich placówek oświatowych.
10. Informacja na temat planowanych działań promocyjnych miasta oraz przedstawienie kalendarza imprez na rok 2017.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Marcin Zasada


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
09 lutego 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 09 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie bieżącej działalności JB. Zieleń Miejska w Łęczycy.
2. Omówienie harmonogramu zaplanowanych robót budowlano – remontowych ulic, chodników i placów wraz z kosztorysami zgodnie z budżetem gminy miasta Łęczyca na rok 2017.
3. Informacja na temat przekazania/użyczenia terenów przy ul. Staromiejskiej dla Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska w Łęczycy.
4. Omówienie udrożnienia przejazdu pomiędzy ulicami Zachodnią a Konopnicką wzdłuż garaży.
5. Omówienie poprawy komunikacji i bezpieczeństwa na ul. Kaliskiej w Łęczycy.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


KOMISJA REWIZYJNA
09 lutego 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 09 lutego 2017 roku (czwartek) o godz.16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zleconej przez Radę Miejską w Łęczycy uchwałą nr XLIII/254/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku, z zakresu postępowania administracyjnego.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


POSIEDZENIE KOMISJI WSPÓLNEJ
02 lutego 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 02 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przeprowadzenie konsultacji społecznej w sprawie reformy oświaty.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
30 stycznia 2017r.


Zapraszam na posiedzenie XLIII sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 10.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Miasta Łęczyca oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Łęczycy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnego lokalu usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ulicy Belwederskiej 378 D.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
11. Informacja na temat przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łęczycy kontroli z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łęczycy przez Burmistrza Miasta- odczytanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
12. Informacja na temat sprawozdania opisowego z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014-2018 za okres 01.01.2016r.- 31.12.2016r.
13. Informacja na temat sprawozdania opisowego z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres: 01.01.2016r.- 31.12.2016r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej. 17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


POSIEDZENIE KOMISJI WSPÓLNEJ
30 stycznia 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10.11 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Omówienie i wydanie opinii w spawie projektu budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zasada


POSIEDZENIE KOMISJI WSPÓLNEJ
26 stycznia 2017 r.


Zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2017 roku (czwartek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy .

Porządek posiedzenia:


 1. Omówienie i wydanie opinii w sprawie zmian Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”.
 2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 3. Przyjęcie planu rocznego pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2017 rok.
 4. Omówienie sprawozdania opisowego z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014-2018 za okres 01.01.2016r.- 31.12.2016r.
 5. Omówienie sprawozdania opisowego z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres: 01.01.2016r.- 31.12.2016r.
 6. Omówienie i wydanie opinii w spawie projektu budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017.
 7. Omówienie i wydanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023.
 8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak

KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
10 stycznia 2016r.

Zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosków w spawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca.

Przewodniczący Komisji
Marek JóźwiakKOMISJA REWIZYJNA
09 stycznia 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 09 stycznia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Opracowanie i przyjecie wystąpień pokontrolnych w zakresie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łęczycy kontroli z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łęczycy przez Burmistrza Miasta Łęczyca.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH
10 stycznia 2017r.


Zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2017 roku (wtorek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie komisji stałych pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Omówienie projektu budżetu gminy Miasto Łęczyca na rok 2017.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy na rok 2017.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ
29 grudnia 2016r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XLII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 29 grudnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 16.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2016 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2017.
7. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Kulesza


KKOMISJA WSPÓLNA
28 grudnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2016 roku (środa) o godz.15.30 odbędzie się wznowienie posiedzenia Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
4. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
5. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2017.
6. Informacja na temat wdrażania reformy oświaty w Łęczycy. 7. Omówienie projektu budżetu gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 w zakresie działów: 801- oświata i wychowanie, 851- ochrona zdrowia, 852- pomoc społeczna, 854- edukacyjna opieka wychowawcza, 855- rodzina, 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


KOMISJA REWIZYJNA
27 grudnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2016 roku (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Opracowanie oraz przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2017.
3. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ
16 grudnia 2016r.


Zapraszam na posiedzenie XLI sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 roku (piątek) o godzinie 16.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Informacja na temat postanowienia Prokuratury Łódź- Bałuty w sprawie Burmistrza Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego i konsekwencjach tego postanowienia dla samorządu lokalnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt I.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt II.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt III.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt IV.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA WSPÓLNA
16 grudnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2016 roku (piątek) o godz.15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Informacja na temat realizacji inwestycji dotyczącej stadionu miejskiego (spotkanie z projektantem).
3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt I.
4. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt II.
5. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt III.
6. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt IV.
7. Omówienie i wydanie opinii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
 8. Zamknięcie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zasada


KOMISJA REWIZYJNA
13 grudnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2016 roku (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu pokontrolnego w zakresie przeprowadzonej kontroli z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łęczycy przez Burmistrza Miasta Łęczyca.
3. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
8 grudnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie projektu budżetu gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 w zakresie działów: 801 - oświata i wychowanie, 851 - ochrona zdrowia, 852 - pomoc społeczna, 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, 855 - rodzina, 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


XL SESJA RADY MIEJSKIEJ
03 grudnia 2016r.


Zapraszam na posiedzenie XL sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 02 grudnia 2016 roku (piątek) o godzinie 16.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt I.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt II.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewidencyjnym 674/13.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2017 roku.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA WSPÓLNA
01 grudnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 01 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie komisji stałych pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Omówienie projektu budżetu gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 w zakresie działu 750 – administracja publiczna.
2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.
4. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt I.
5. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt II.
6. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
7. Omówienie i wydanie opinii do wniosku o nabycie działki nr 438/16 w trybie bez przetargowym.
8. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewidencyjnym 674/13.
9. Informacja na temat potrzeby wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
24 listopada 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2016 roku (czwartek), o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania w roku 2017.
5. Informacja nt. działań w zakresie działań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – promocja zdrowia i wspieranie inicjatyw prozdrowotnych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


SESJA nr XXXIX RADY MIEJSKIEJ
22 listopada 2016r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) na wniosek Kluby Radnych „OD NOWA” zwołuję sesję nr XXXIX Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 22 listopada (wtorek) 2016 roku o godzinie 16:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Dyskusja na temat koncepcji stadionu miejskiego w Łęczycy- projekt.
3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


SESJA nr XXXVIII RADY MIEJSKIEJ
21 listopada 2016r.


Zapraszam na posiedzenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 17.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt I.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt II.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt III.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt IV.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt V.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt VI.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXIX/144/16 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łęczyca.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
16. Informacja na temat przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną kontroli w zakresie wykorzystania dodatkowych środków finansowych przyznanych w IV kwartale 2015 roku w Przedszkolu Nr 4 w Łęczycy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łęczycy przez Burmistrza Miasta Łęczyca.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania pełnomocnika Burmistrza Miasta Łęczycy kierowanego do rady Miejskiej w Łęczycy o usunięcie naruszenia prawa dokonanego uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXXV/201/16 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczycy Pana Krzysztofa Lipińskiego.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA WSPÓLNA
16 listopada 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2016 roku (środa) o godz.16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt I.
2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt II.
3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt III.
4. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt IV.
5. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt V.
6. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt VI.
7. Omówienie i wydanie opinii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
8. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXIX/144/16 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.
9. Omówienie i wydanie opinii w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca.
10. Sprawy różne.
11. Rozpatrzenie wniosków w spawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA SPORTU I REKREACJI
09 listopada 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 09 listopada 2016r. (środa) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy. Komisja rozpocznie się w Miejskim Centrum Tenisowym MMKT Łęczyca ul. Dworcowa 3 (członkowie Komisji Sportu i Rekreacji).
Posiedzenie Komisji Sportu kontynuowane będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy o godzinie 17.30.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wizja lokalna Miejskiego Centrum Tenisowego MMKT Łęczyca- ul. Dworcowa 3.
3. Sprawy dotyczące stowarzyszeń sportowych.
4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
5. Dyskusja na temat Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łęczycy.
6. Dyskusja na temat ufundowania nagród pieniężnych dla trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016 r. Młodzieżowego Klubu Lekkiej Atletyki w Łęczycy.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zasada


KOMISJA REWIZYJNA
8 listopada 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 8 listopada 2016 roku (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Podsumowanie przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu nr 4 w Łęczycy zakresie wykorzystania dodatkowych środków finansowych przyznanych w IV kwartale 2015 roku
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
27 października 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2016 roku (czwartek), o godz. 17.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
4. Informacja na temat działań związanych z promocją turystyczną regionu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
10 października 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 10 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt A.
2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt B.
3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt C.
4. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt D.
5. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – projekt E.
6. Omówienie i wydanie opinii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA WSPÓLNA
06 września 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 06 października 2016 roku o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat wyników zapytania cenowego na opracowanie koncepcji przebudowy stadionu miejskiego z kompletnymi projektami budowlanymi zawierającymi elementy projektów wykonawczych na przebudowę płyty głównej boiska piłkarskiego, budowę trybun, budowę budynku administracyjnego i szatniowo-sanitarnego oraz przebudowę istniejącego na działce nr 542/4 boiska z nawierzchnią asfaltową (boisko przy Gimnazjum).
2. Omówienie i wydanie opinii do zmian Uchwały nr XXX/166/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy
3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasto Łęczyca od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o. nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatnego nabycia prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli.
4. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łęczycy.
5. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 – Projekt I.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA REWIZYJNA
4 października 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 4 października 2016 roku (wtorek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Powołanie zespołu do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu nr 4 w Łęczycy zakresie wykorzystania dodatkowych środków finansowych przyznanych w IV kwartale 2015 roku
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


  KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
27 września 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2016 roku (wtorek), o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Łęczycy.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja na temat działalności TPD w Łęczycy w okresie od 01.01.2016 roku do 31.08.2016 roku.
3. Informacja na temat sytuacji finansowej Muzeum w Łęczycy.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
29 września 2016r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2016 roku (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:
1. Spotkanie z dzielnicowymi KPP w Łęczycy w sprawie omówienia tematu związanego z bezpieczeństwem mieszkańców miasta Łęczyca
2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewidencyjnym 485.
3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasto Łęczyca od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o. nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatnego nabycia prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli.
4. Informacja na temat bieżącej działalności JB „Zieleń Miejska” w Łęczycy.
5. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji

Wojciech Wojciechowski


KOMISJA SPORTU I REKREACJI
19 września 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2016r. (poniedziałek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawy dotyczące stowarzyszeń sportowych.
3. Sprawozdanie z realizacji w I półroczu imprez sportowych objętych kalendarzem imprez sportowych pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca przez Wydział Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu.
4. Sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych w okresie wakacji letnich działań sportowych na terenie miasta Łęczyca.
5. Opracowanie wniosków i założeń do projektu budżetu Miasta Łęczyca na rok 2017 w zakresie działania Komisji.
6. Informacja na temat siłowni znajdującej się na terenie Stadionu Miejskiego w Łęczycy.
7. Informacja na temat sportowej współpracy z miastami partnerskimi – Włodzimierzem Wołyńskim.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zasada


XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ
13 września 2016 r.

Zapraszam na sesję nr XXXV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 13 września 2016 roku (wtorek) o godzinie 16.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/191/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
 8. Przedstawienie sprawozdania opisowego z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014-2018 za okres: 01.01.2016 r.- 30.06.2016r.
 9. Przedstawienie sprawozdania opisowego z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres :01.01.2016r.- 30.06.2016r.
 10. Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego na temat efektów członkostwa Gminy Miasto Łęczyca w Lokalnej Grupie Działania Ziemia Łęczycka.
 11. Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego na temat stopnia realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca- ulica Poznańska”.
 12. Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego na temat realizacji uchwały Nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia kierunków działania w odniesieniu do nieruchomości położonej w Łęczycy, stanowiącej działkę o numerach 1844/1.
 13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczycy Pana Krzysztofa Lipińskiego.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza

POSIEDZENIE KOMISJI PLANOWANIA I BUDŻETU
15 września 2016r.

Zawiadamiam, że w dniu 15 września 2016r. (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosków w spawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
2 września 2016r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XXXIV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 02 września (piątek) 2016 roku o godzinie 16.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 rok- projekt I.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 rok- projekt II.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2016 rok – projekt III.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w roku 2017 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy”.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza

POSIEDZENIE KOMISJI WSPÓLNEJ
25 sierpnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2016 roku o godz. 15:25 odbędzie się posiedzenie komisji wspólnej pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w roku 2017 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy”.
2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 rok- projekt I.
3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 rok- projekt II.
4. Informacja na temat zrealizowanych i zaplanowanych działań Wydziału Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu.
5. Informacja na temat Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej.
6. Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”.
7. Informacja na temat bieżącej działalności Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska”.
8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
17 sierpnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2016 roku (środa) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie sprawozdania opisowego z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2014 – 2018 za okres: 01.01.2016 – 30.06.2016 r.
3. Przyjęcie sprawozdania opisowego z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres: 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.
4. Informacja na temat działań w zakresie realizacji zadań programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi za I półrocze 2016 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
10 sierpnia 2016r.


Zapraszam na sesję nr XXXIII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 10 sierpnia 2016 roku (środa) o godzinie 16³°, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt I.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt II.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt III.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt IV.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt V.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt VI.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt VII.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łęczyca.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łęczyca.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
05 sierpnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 05 sierpnia 2016 roku (piątek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt I.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt II.
3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt III.
4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt IV.
5. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt V.
6. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt VI.
7. Omówienie i wydanie opinii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
08 lipca 2016r.


Zapraszam na sesję nr XXXII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 08 lipca 2016 roku (piątek) o godz. 8.30, która odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej Miasta Łęczyca.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
06 lipca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 06 lipca 2016r. (środa) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosków w spawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
05 lipca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 05 lipca 2016 roku o godz. 15:20 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o w Łęczycy.
2. Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”.
3. Informacja Straży Miejskiej w Łęczycy na temat bezpieczeństwa mieszkańców Łęczycy.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


KOMISJA REWIZYJNA
01 lipca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 01 lipca 2016 roku (piątek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej działalności Burmistrza Miasta Łęczyca zleconej przez Radę Miejską w Łęczycy uchwałą nr XXXI/……/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku, w zakresie tworzenia warunków zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w związku ze skargą na opieszałość w przyznaniu jej lokalu socjalnego.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
27 czerwca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 15.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt I.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt II.
3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt III.
4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt IV.
5. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt V.
6. Omówienie i wydanie opinii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
7. Wyrażenie zgody na zabezpieczenie wypłaty odszkodowania za przejęcie od PKP działki pod przedłużenie ul. Belwederskiej do ul. Górniczej w Łęczycy w wysokości 100 tyś. złotych.
8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
27 czerwca 2016r.


Zapraszam na sesję nr XXXI Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 27 czerwca 2016 roku (poniedziałek) o godz. 17.00, która odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt I.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt II.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt III.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt IV.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt V.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2015r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Gminy Miasto Łęczyca.
17. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Łęczyca za rok 2015.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
24 czerwca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2016 roku o godz. 15:10 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Wyrażenie zgody na zabezpieczenie wypłaty odszkodowania za przejęcie od PKP działki pod przedłużenie ul. Belwederskiej do ul. Górniczej w Łęczycy, w wysokości 100 tyś. zł.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
3. Omówienie spraw poruszanych w pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Łęczycy przez dyrektora jednostki Budżetowej Zieleń Miejska w Łęczycy.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


KOMISJA SPORTU I REKREACJI
21 czerwca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2016r. (wtorek) o godz. 16.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja na temat stanu technicznego obiektów sportowych na terenie miasta Łęczyca przed sezonem wiosenno- letnim 2016r.
3.Omówienie bieżącej działalności stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta Łęczyca.
4. Informacja na temat przygotowań i organizacji wakacji letnich w zakresie działań sportowych:
- zapoznanie z dostępnością obiektów sportowych,
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miasta,
- organizacja letnich obozów sportowych.
5. Omówienie planów związanych ze stadionem miejskim.
6. Sprawy dotyczące stowarzyszeń sportowych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zasada


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
14 czerwca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2016 roku (wtorek), o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opinia w sprawie propozycji płacowych dla pracowników obsługi łęczyckich placówek oświatowych.
3. Zapoznanie z projektami organizacyjnymi placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017.
4. Opinia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Gminy Miasto Łęczyca.
5. Przyjęcie opinii w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Łęczyca za 2015 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ
09 czerwca 2016r.


Zapraszam na sesję nr XXX Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 09 czerwca 2016 roku (czwartek) o godzinie. 17.00, która odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Łęczyca.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1713/3 położonej w Łęczycy przy ul. Belwederskiej oddanej w najem na czas oznaczony.
7. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na własność Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.
11. Informacja na temat sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
12. Informacja z przeprowadzenia kontroli wyjazdów służbowych Burmistrza Miasta Łęczyca w 2015 roku.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA REWIZYJNA
09 czerwca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 09 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 15:45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za 2015 rok po:
a) rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku.
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca za rok 2015.
c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2015.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Łęczyca Krzysztofowi Lipińskiemu za 2015 rok.
4. Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


POSIEDZENIE WSZYSTKICH KOMISJI STAŁYCH
08 czerwca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 08 czerwca 2016r. (środa) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Omówienie i wydanie opinii w sprawie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za 2015 rok.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2015r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2015.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak

SESJA nr XXIX RADY MIEJSKIEJ
23 maja 2016r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XXIX Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 23 maja (poniedziałek) 2016 roku o godzinie 16.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.
3. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt I.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt II.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt III.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt IV.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt V.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt VI.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt VII.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt VIII.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt IX.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt X.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XI.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XII.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XIII.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XIV.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XV.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XVI.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XVII.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016-projekt XVIII.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016 -2022.
26. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
20 maja 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2016r. (piątek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosków w spawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH
18 maja 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2016r. (środa) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i wydanie opinii w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Omówienie i wydanie opinii w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt I.
7. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt II.
8. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt III.
9. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt IV.
10. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt V.
11. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt VI.
12. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt VII.
13. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt VIII.
14. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt IX.
15. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt X.
16. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt XI.
17. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt XII.
18. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt XIII.
19. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt XIV.
20. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt XV.
21. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt XVI.
22. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt XVII.
23. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt XVIII.
24. Omówienie i wydanie opinii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
25. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY
17 maja 2016r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Klubu Radnych "OD NOWA" zwołuję sesję nr XXVIII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 17 maja (wtorek) 2016 roku o godz. 17.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie Apelu Rady Miejskiej w Łęczycy do Krzysztofa Lipińskiego Burmistrza Miasta Łęczyca o rezygnację z pełnionej funkcji.
3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł KuleszaKOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
  25kwietnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku, o godz. 16:45 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie bieżącej działalności JB. Zieleń Miejska w Łęczycy.
2. Informacja na temat bieżącej działalności PEC sp. z o.o w Łęczycy
3. Sprawy różne.


Wojciech Wojciechowski
Przewodniczący Komisji


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
19 kwietnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku (wtorek), o godz. 16:05 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja - dyskusja nt. sytuacji finansowej Domu Kultury w Łęczycy oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy.
3. Omówienie sposobu organizacji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Łęczycy.
4. Informacja - dyskusja nt. organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej NOCNIK 2016
5. Zamknięcie posiedzenia.

Marta Arkuszewska
Przewodnicząca Komisji


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
14 kwietnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Starostwa Łęczyckiego działek nr 1314/1 i 649/6, położonych w Łęczycy przy ul. Konopnickiej (między ul. Dominikańską a ul. Konopnicką).
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na część działki nr 1713/3 położonej w Łęczycy przy ul. Belwederskiej (parking przez Biedronką).
3. Omówienie możliwości utworzenia płatnego parkingu przy ul. Konopnickiej (przed Urzędem Miejskim w Łęczycy).
4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 09 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Miasto Łęczyca.
5. Informacja na temat działalności TBS w Łęczycy.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski

KOMISJA I SPORTU I REKREACJI
11 kwietnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 11 kwietnia 2016r. (poniedziałek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Informacja na temat stanu technicznego obiektów sportowych na terenie miasta Łęczyca przed sezonem wiosenno- letnim 2016r.
4. Informacja na temat przyznania wysokości dotacji celowych oraz rodzaju zadań zleconych do realizacji w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie miasta Łęczyca.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku przez stowarzyszenia sportowe i rozliczenia otrzymanych na ten cel dotacji celowych.
6. Przedstawienie i zaopiniowanie kalendarza imprez sportowych na rok 2016 pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca.
7. Informacja o przyznanych stypendiach sportowych na 2016 rok dla zawodników Łęczyckich Klubów Sportowych.
8. Informacja na temat salki dla karateków – gimnazjum.
9. Sprawy dotyczące stowarzyszeń sportowych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zasada


POSIEDZENIE WSZYSTKICH KOMISJI STAŁYCH
07 kwietnia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 07 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja dotycząca przejęcia przez Miasto gruntów stanowiących własność PKP pod przedłużenie ulicy Belwederskiej w kierunku ulicy Górniczej.
2. Zaprezentowanie i podsumowanie oraz dyskusja w sprawie zapoznania się z końcowymi pracami na temat planów Miasta Łęczyca w związku z podjętymi przez miasto działaniami mającymi na celu rewitalizację przestrzeni miejskiej zgodnie z duchem nowej ustawy o rewitalizacji.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


POSIEDZENIE WSZYSTKICH KOMISJI STAŁYCH
29 marca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Opinia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Gminy Miasto Łęczyca.
2. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2015.
3. Opinia projektu uchwały w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt I.
4. Opinia projektu uchwały w sprawie wprowadzania zmian budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt II.
5. Opinia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
6. Sprawy różne.

Marta Arkuszewska
Przewodnicząca Komisji


XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
29 marca 2016r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XXVII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 29 marca (wtorek) 2016 roku o godzinie 18.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt I.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt II.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA REWIZYJNA
15 marca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18 a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zleconej przez Radę Miejską w Łęczycy uchwałą Nr XXVI/138/2016 z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli wyjazdów służbowych Burmistrza Miasta Łęczyca w 2015 roku.
3. Sprawy różne.

  Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
8 marca 2016r.

Zapraszam na sesję nr XXVI Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 8 marca (wtorek) 2016 roku o godzinie. 17:00, która odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt I.
6. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt II.
7. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt III.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście na 2016 rok.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
8 marca 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 08 marca 2016r. (wtorek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:
1. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt I.
2. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt II.
3. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt III.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ
4 marca 2016r.

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Klubu Radnych „OD NOWA” zwołuję sesję nr XXV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 04 marca (piątek) 2016 roku o godz. 8:15, która odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2015r. znak PNK-I.4131.628.2015 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewid 673/13, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
3. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

9 lutego 2016r.

Zapraszam na sesję nr XXIV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 9 lutego (wtorek) 2016 roku o godzinie 16.15, która odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie założeń do sporządzenia mapy zagrożeń dla powiatu łęczyckiego w tym dla miasta Łęczyca- prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy (wnioski radnych oraz wnioski osób uczestniczących w Sesji Rady Miejskiej).
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
6. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
8. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Miasto Łęczyca.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 13.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy pod budowę stacji trafo wraz z ustanowieniem służebności przesyłu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Józefowi Andrzejowi Szczepańskiemu pseudonim „Ziutek”.
14. Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy w zakresie odpłatności za opiekę nad chorymi w domu, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy za rok 2015.
15. Informacja z realizacji uchwały nr XXII/121/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014 i 2015.
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w roku 2015.
17. Przedstawienie sprawozdania opisowego z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2014-2018 za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
18. Przedstawienie sprawozdania opisowego z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
8 lutego 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 08 lutego 2016r. (poniedziałek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2016r.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
3. Zapoznanie z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Józefowi Szczepańskiemu.
4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Planowania i Budżetu na 2016 rok.
5. Sprawy różne.
6. Rozpatrzenie wniosków w spawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA SPORTU I REKREACJI
3 lutego 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 03 lutego 2016r. (środa) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Józefowi Szczepańskiemu.
2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2016 rok.
3. Zapoznanie się z działalnością sportową nowego stowarzyszenia sportowego pod nazwą „ Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Łęczyca”.
4. Sprawy dotyczące stowarzyszeń sportowych.
5. Sprawy różne.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Marcin Zasada


SESJA nr XXIII RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY
28 stycznia 2016r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Klubu Radnych „OD NOWA” zwołuję sesję nr XXIII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 28 stycznia (czwartek) 2015 roku o godz. 16.15, która odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łęczycy nr XIX/112/15 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” kierowanego do Rady Miejskiej w Łęczycy o usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia kierunków działania w odniesieniu do nieruchomości położonej w Łęczycy stanowiącej działkę o numerach 1844/1.
3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA REWIZYJNA
28 stycznia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz. 16:45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18 a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków poniesionych na promocję Gminy Miasto Łęczyca w roku 2014 i 2015.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy za rok 2015.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
26 stycznia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2016 roku (wtorek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Łęczyca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie opisowe z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2014-2018 za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
3. Sprawozdanie opisowe z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
4. Informacja na temat organizacji ferii zimowych w 2016 r.
5. Zapoznanie się z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Józefowi Szczepańskiemu.
6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2016.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
14 stycznia 2016r.


Zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2016 roku o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Opinia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Miasto Łęczyca.
2. Opinia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Lotniczej (przy ŁSSE).
3. Opinia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 13.
4. Opinia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy pod budowę stacji trafo wraz z ustanowieniem służebności przesyłu.
5. Informacja na temat prawnych sposobów rozwiązania problemu związanego z przejściem i przejazdem przez działkę nr 1310/1 stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Łęczycy przy ul. Zachodniej w kierunku ul. Konopnickiej.
6. Informacja na temat odzyskania terenów przy ul. Kaliskiej w Łęczycy od SM. „Łęczycanka” przez Miasto Łęczyca.
7. Rozpatrzenie prośby mieszkańców, dotyczącej budowy nawierzchni ul. Dworzaczka w Łęczycy.
8. Zapoznanie się z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Józefowi Szczepańskiemu.
9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia na rok 2016.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
29 grudnia 2015r.


Zapraszam na sesję nr XXII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 29 grudnia (wtorek) 2015 roku o godz. 16.30, która odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2015r. znak PNK-I.4131.628.2015 stwierdzającego nieważność uchwały nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewid 673/13, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
7. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
28 grudnia 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.
2. Sprawy różne.
3. Rozpatrzenie wniosków w spawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA REWIZYJNA
28 grudnia 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Podsumowanie przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków poniesionych na promocję Gminy Miasto Łęczyca w roku 2014 i 2015.
3. Podsumowanie przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
18 grudnia 2015r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XXI Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 18 grudnia (piątek) 2015 roku o godzinie 8.15, która odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza

KOMISJA REWIZYJNA
14 grudnia 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Powołanie zespołu kontrolnego oraz wyznaczenie terminu przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Łęczycy w zakresie odpłatności za opiekę nad chorymi w domu, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
3. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zleconej przez Radę Miejską w Łęczycy uchwałą nr XX/114/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku, w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy kontroli realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014 i 2015.
4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy na rok 2016.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
16 grudnia 2015.


Zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2015 roku (środa) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Łęczyca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
3. Informacja na temat organizacji zajęć pozaszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH
10 grudnia 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2015r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisji Planowania i Budżetu w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2016-2022.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY
10 grudnia 2015r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Klubu Radnych „OD NOWA” zwołuję sesję nr XX Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 10 grudnia (czwartek) 2015 roku o godzinie 16.30, która odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014 i 2015.
3. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
30 listopada 2015r.

Zapraszam na sesję nr XIX Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 30 listopada (poniedziałek) 2015 roku o godz.16.30, która odbędzie się w sali Ratusza Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt I.
6. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt II.
7. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt III.
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany WPF Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
12. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca.
13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
14. Podjęcie uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
15. Podjęcie uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
16. Podjęcie uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
17. Podjęcie uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania w roku 2016.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” kierowanego do Rady Miejskiej w Łęczycy o usunięcie naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalania kierunków działania w odniesieniu do nieruchomości położonej w Łęczycy stanowiącej działkę o numerach 1844/1.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy.
20. Informacja na temat wyników kontroli w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Łęczycy w zakresie prowadzonych inwestycji, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Sprawy różne.
23. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
27 listopada 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2015 roku o godz. 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie możliwości finansowania w formie partnerstwa publiczno prywatnego inwestycji polegającej na wdrożeniu systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Łęczyca.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


KOMISJA PLANOWANIA I BUDŻETU
26 listopada 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2015r. (czwartek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.- projekt I.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.- projekt II.
3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.- projekt III.
4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2021.
5. Sprawy różne.
6. Rozpatrzenie wniosków w spawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA REWIZYJNA
25 listopada 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2015 roku (środa) o godz. 16°° odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Podsumowanie wyników kontroli w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Łęczycy w zakresie prowadzonych inwestycji, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
24 listopada 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2015 roku (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Łęczyca w sali Ratusza Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja w sprawie przydzielenia seniorom lokalu położonego w Łęczycy przy ulicy Konopnickiej (po „Szarotce”).
3. Informacja na temat działań związanych z promocją turystyczną regionu.
4. Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie promocji zdrowia i wspierania inicjatyw prozdrowotnych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania w roku 2016.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska


XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
20 listopada 2015r.


W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tekst jednolity) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego zwołuję sesję nr XVIII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 20 listopada (piątek) 2015 roku o godzinie 9:00, która odbędzie się w Sali 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie istniejącego Kompleksu 1 Podstrefy Łęczyca Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Łęczyca.
3. Zamkniecie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


POSIEDZENIE WSPÓLNE KOMISJI STAŁYCH
18 listopada 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2015 roku o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy pod przewodnictwem Komisja Gospodarki i Mienia w sali Ratusza Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:
 
1. Informacja dotycząca zmian do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Łęczyca.
2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.
4. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
5. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca.
6. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
7. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za I półrocze 2015 roku.
8. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2016 na przebudowę ul. Górniczej w Łęczycy.
9. Sprawy różne Proszę o udział w posiedzeniu.
Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


KOMISJA SPORTU I REKREACJI
12 listopada 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2015r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w Ratuszu Miejskim.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja w sprawie działalności PTTK Oddział w Łęczycy za rok 2015.
2. Dyskusja w sprawie korzystania ze szkolnych obiektów sportowych przez stowarzyszenia i klubu sportowe działające na terenie Gminy Miasto Łęczyca.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 w zakresie działań Komisji.
4. Zaopiniowanie wniosku o dotację MKS Górnik 1956 Łęczyca.
5. Zaopiniowanie wniosków MKLA Łęczyca w sprawie przyznania przez Burmistrza Miasta Łęczyca nagród dla zawodników i trenerów na podsumowanie sezonu lekkoatletycznego
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Robert Łukasiewicz


XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
29 października 2015r.


Zapraszam na sesję nr XVII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 29 października (czwartek) 2015 roku o godzinie. 16.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt I.
6. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt II.
7. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt III.
8. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt IV.
9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany WPF Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2021.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania przez Gminę Miasto Łęczyca współpracy partnerskiej z Miastem Włodzimierz Wołyński na Ukrainie.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 Gmina Miasto Łęczyca.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewid. 674/13.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewid. 674/13, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie naruszenia porządku prawnego.
16. Informacja na temat wyników przeprowadzonej kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy w zakresie gospodarki wodą.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania w odniesieniu do nieruchomości położonej w Łęczycy, stanowiącej działkę o numerach 1844/1.
18. Przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
19. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania na ławników.
20. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.
21. Podjecie uchwały w sprawie wyboru ławników.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Sprawy różne.
24. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulesza


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
28 października 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2015 roku (środa) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Dyskusja na temat zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2016 na wydanie książki pt ”Dzieje Bernardynów łęczyckich po II wojnie światowej 1946-2016” przez Klasztor OO. Bernardynów w Łęczycy.
3. Informacja opiekunek środowiskowych w Łęczycy na temat osiąganego wynagrodzenia oraz zawieranych umów o pracę.
4. Wydanie opinii w sprawie objęcia patronatem przez Radnych Miasta Łęczyca Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały o podjęciu współpracy ze społecznością lokalną miasta Włodzimierz Wołyński na Ukrainie.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 Gminy Miasto Łęczyca.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Marta Arkuszewska
Przewodnicząca Komisji


KOMISJA PLANU I BUDŻETU
27 października 2015r.


Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2015r. (wtorek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:


1. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.- projekt I.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.- projekt II.
3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.- projekt III.
4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.- projekt IV.
5. Omówienie i wydanie opinii w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2021.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak


KOMISJA REWIZYJNA
23 października 2015r.

Zawiadamiam, że w dniu 23 października 2015r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w ramach kontroli doraźnej działalności Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie naruszenia porządku prawnego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, ich usytuowanie przy tworzeniu w roku bieżącym miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce nr 578/30 w Łęczycy.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała


KOMISJA GOSPODARKI I MIENIA
19 października 2015r.

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2015r. o godz. 16.11 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Opinia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewid. 674/13.
2. Opracowanie sposobu zagospodarowania działki nr 523/2 położonej w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej.
3. Wydanie opinii w sprawie lokalizacji przystanków autobusowych na terenie miasta Łęczyca.
4. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski


KOMISJA REWIZYJNA

12 października 2015r.

Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2015r. (poniedziałek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zleconej przez Radę Miejską w Łęczycy uchwałą Nr XV/82/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.
2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w ramach kontroli doraźnej działalności Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie naruszenia porządku prawnego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, ich usytuowanie przy tworzeniu w roku bieżącym miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce nr 578/30 w Łęczycy.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Andrzej Domagała
Odsłon: 14999
Drukuj: drukuj